Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Centrální a decentrální výroba elektřiny a tepla

Znalost tohoto vývoje je velmi důležitá pro pochopení současného stavu energetiky ČR a je základem pro jakékoliv úvahy o jejím budoucím rozvoji. Dále jsou stručně nastíněny možnosti rozvoje decentrálních zdrojů elektřiny a tepla, a to především pro domácnosti se zaměřením na jejich výhody, nevýhody a ekonomickou efektivnost. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na celou problematiku z teoretického i praktického úhlu pohledu.
V první části je čtenář uveden do problematiky energetické závislosti a důležitosti energetického sektoru pro moderní společnost. Dále je zde vysvětlený rozdíl mezi centrálními a decentrálními zdroji a motivy jednotlivců, domácností a subjektů k přechodu na jiný typ zdroje. Třetí kapitola se věnuje vývoji zásobování elektřinou a teplem až po současný stav sektoru elektroenergetiky a teplárenství v České republice. Další kapitoly se zaměřují už přímo na decentralizaci výroby elektřiny a tepla a její ekonomickou efektivitu. Jsou zde podrobně popsané jednotlivé zdroje, které jsou vhodné pro využití i v domácnostech, a jejich ekonomická efektivnost. Jsou popsány dopady integrace decentrální výroby na elektrizační soustavu. Publikace by měla sloužit pouze jako úvod do této obsáhlé problematiky. Výsledky studie je proto nutno vnímat v jejím kontextu a s ohledem na časovou i finanční dotaci, tedy jako indikativní a vyzývající na mnoha místech k podrobné analýze a další diskuzi.

Rok vydání:  2017
Velikost:  1.6 MB
Stáhněte zde