MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.7.19 / dotaz č. 109622
Dobrý den, v bytovém domě ve správě SVJ probíhá rekonstrukce ploché střechy užívané jako terasa. Pokládá se nová skladba od stropního panelu.
Tepelnou izolaci tvoří desky z XPS. Z nepochopitelných důvodů výbor společenství vybral nabídku od firmy, která tvrdí, že vrstva XPS o tloušťce 10 cm je dostačující (asi aby byli nejlevnější). Nevím, jaká je právní závaznost hodnot součinitelů prostupu tepla v ČSN 730540, výpočtem mi vychází, že pro dosažení hodnoty U 0,24 W/m2/K (hodnota požadovaná) by měla být vrstva 15 cm XPS, na hodnotu dop0ručenou 0,16 W/m2/K dokonce 20 cm. Jen z pohledu ekonomického považuji "úsporu" na 5 cm materiálu XPS, jehož cena na cca 200 m2 terasy je asi 33000,- Kč za úplně okrajovou. Skladba celého souvrství je zcela běžná, vnitřní omítka, stropní železobetonový panel 25 cm, parotěsná zábrana (děravá) položená přímo na "otesaný" stropní panel bez potěru, pak XPS, spádový potěr z betonu, nějaký oddělovací materiál a hydroizolace z PVC folie, nad tom dlažba z betonových dlaždic položená na plastových terčích. Z hlediska tepelně izolačního je zde tedy významný pouze stropní panel a samozřejmě především XPS.
Rekapitulace mého dotazu je následující. Jaká hodnota součinitele prostupu tepla je pro provedenou rekonstrukci právně závazná a jaká je běžně používaná tloušťka termoizolace z XPS na obdobných objektech (vždy má být proveden tepelně technický výpočet, ale u obdobných skladeb by hodnoty měly být velmi podobné).
Děkuji
Vážený pane, děkuji za váš dotaz.

Při rekonstrukci je SVJ jako stavebník povinno dodržet požadavky zákona č. 406/2000 Sb.
Pokud jde o tzv. větší změnu budovy, tj. rekonstrukce se týká více než 25 % celkové plochy obálky budovy (stěny + okna + střecha + podlaha), pak SVJ musí mít zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), kde je doložen součinitel prostupu tepla nové střechy. Rekonstruovaná střecha musí splnit požadavek ČSN 730540, tedy musí mít součinitel prostupu tepla nanejvýš U = 0,24 W/m2.K.
Pokud nejde o větší změnu budovy, PENB mít nemusíte, ale i tak musíte výše uvedený požadavek splnit. Dokládá se to fakturami, které je nutno archivovat 5 let pro případnou kontrolu Státní energetické inspekce (SEI).
Jestliže stavba vyžaduje stavební povolení, pak PENB kontroluje stavební úřad. Jestliže ale rekonstrukce nevyžaduje stavební povolení, stavební úřad pochopitelně nic nekontroluje. Kontrola tedy může přijít jedině ze strany SEI.
V rámci projektové dokumentace k rekonstrukci by měl být proveden výpočet tepelně-vlhkostního chování konstrukce. Při špatném návrhu hrozí kondenzace vlhkosti ve stropním panelu, což se v praxi projevuje vlhkými fleky na stropě. Mylně se to někdy pokládá za projev zatékání deště. Dlouhodobá kondenzace může ohrozit statiku panelu, není dobré toto podceňovat. Pokud výpočet nemáte, požádejte dodavatele stavby, aby vám ho doplnil.
Neznám parametry vašeho domu, stropní panel má obvykle U = 4,8 W/m2.K. Pro dosažení požadavku U < 0,24 W/m2.K je potřeba vrstva 150 mm XPS, jak píšete.
V současnosti se konstrukce izolují na lepší parametry, než vyžaduje norma. Jak píšete, cena materiálu je v porovnání s celkovými náklady malá, takže se vyplatí větší izolace.

Přeji úspěšnou stavbu!
Karel Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk