MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.6.13 / dotaz č. 40453
Přeji dobrý den !
Práve jsem se dozvěděl, že ERÚ dle zákona vymáhá příspěvek asi 7Kč/1MWh vyrobenou a spotřebovanou výhradně v ostrovním režimu z vlastní FVE, tzn u objektů, které NEJSOU napojeny na distriibuční síť.
To je čirá daň ze slunce a ERÚ je vzorový parazit, i když uznávám, že za to mohou ti inteligenti v Parlamentu, které jsme si zvolili, poněvadž frekvence výplodů takto chorých mozků je mezi normálně myslícími lidskými jedinci v běžné populaci roven nule.
Dá se tento do nebe volající poplatek neplatit ? Jakým mechanismem ? Defenestrací ?
Soudy a nakonec skončit ve Strasbourgu ?

Děkuji velmi zdvořile
Vážený pane,
děkujeme za váš dotaz. Máte zřejmě na mysli poplatek na činnost organizátora trhu s elektřinou (OTE), který je stanoven v Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 5/2012. (citace níže). Toto cenové rozhodnutí platí od začátku roku. Stanovovat ceny je plně v kompetenci ERÚ, nikoli Parlamentu ČR (ovšem Parlament mu tuto kompetenci svěřil).
Pokud nechcete platit poplatky stanovené státem (tj. ERÚ), aniž byste se dopustil protiprávního jednání, pak můžete zkusit následující:

1) Zrušit licenci na provoz FVE. Tím budete pro ERÚ "neviditelný" a nemůže po vás chtít žádný poplatek. Další výhodou je, že vám odpadne i veškeré další papírování spojené s provozem FVE (vykazování výroby, fakturace zelených bonusů atd.). Podle stanoviska ERÚ by měla být FVE bez licence galvanicky oddělená od sítě, osobně se domnívám že to nutné není. Samozřejmě bez licence nemůžete FVE provozovat jako podnikatelskou činnost, ale jen pro vlastní potřebu.

2) Přestat dodávat elektřinu z ostrovní FVE zákazníkovi. Ve výše uvedeném cenovém rozhodnutí se mluví o ceně účtované "za elektřinu spotřebovanou zákazníkem v ostrovním provozu", přičemž zákazník je definován v energetickém zákoně: č. 458/2000 Sb, §2 odst. 2: "zákazníkem (se rozumí) fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrným elektrickým zařízením, které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě". Pokud tedy budete dodávat elektřinu osobě která není připojena k distribuční soustavě, pak nejde o zákazníka podle energetického zákona.

Přejeme hodně úspěchů při podnikání v energetice!
J. Beranovský, K. SrdečnýCitace z Cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2012
http://www.eru.cz/user_data/files/ERV/ERV9_2012.pdf


(6) Pro činnosti operátora trhu platí tyto pevné ceny a určené podmínky:
...
(6.2.) Pevné ceny za činnosti jsou:
...
c) cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice 7,56 Kč/MWh; cena je účtována za veškerou elektřinu spotřebovanou zákazníkem, výrobcem provozujícím výrobnu elektřiny nebo provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy, a dále za elektřinu spotřebovanou zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy České republiky, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, technologické vlastní spotřeby elektřiny a ztrát v přenosové a distribuční soustavě,"
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - tisk