MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.8.17 / dotaz č. 84316
Dobrý den,
na základě tel. hovoru posílám dotaz ještě elektronicky.Naše firma by ráda využila operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,PO3 Úspory energie-fotovoltaické systémy s/ bez akumulace pro vlastní spotřebu-1.výzva,u kterého končí příjem žádostí koncem října.
Chtěl bych požádat o nabídku na FVE a také na zpracování a podání žádosti.Doporučená velikost FVE je 50 kW. Naše roční spotřeba je cca 30MWh,ale počítáme s jejím nárůstem,protože bychom vytápěli část haly elektřinou.Jinak nejlepší by byla osobní návštěva Vašeho technika u nás ve firmě.Děkuji
Hezký den,

doporučuji pro posouzení návrhu optimální velikosti FVE pro potřeby Vaší firmy nejprve provést analýzu stávajícího stavu spotřeb elektřiny a také zjistit v jaké době se elektřina spotřebovává. Z toho bude jasné, zda bude vhodná akumulace elektřiny (pro ohřev užitkové vody, do baterií). Také je potřebné znát jakým způsobem jsou napojeny jednotlivé elektrické okruhy, kde jsou největší odběry elektřiny a pod. Je známo, že v zimním období bude FVE vyrábět cca 20% z jejího možného maximálního výkonu a tak nelze spoléhat na to, že budeme pomocí FVE vytápět. Efektivnější využití pro elektřinu vyrobenou pomocí FVE lze spatřovat v oblastech, kde je elektřina nenahraditelná (k pohonu strojů, elektromotorů a elektro přístrojů, ke svícení).

Pokud uvádíte, že Vaše roční spotřeba elektřiny je okolo 30 MWh byly by FVE o výkonu 50 kWp značně předimenzovaná.
Roční výroba elektřiny by totiž byla minimálně 48 000 kWh (48 MWh) a přebytky elektřiny se již nevyplatí prodávat s ohledem na nízké výkupní ceny (cca 80 hal./kWh).

Při podání žádosti se musí mimo jiné splňovat hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků a v Energetickém posudku se musí toto zohlednit.

Čím méně vyrobené elektřiny z FVE efektivně spotřebujete pro svoji spotřebu, tím delší bude doba návratnosti. Ideální by bylo spotřebovat pro sebe 100% vyrobené elektřiny z FVE. Vyšší efektivitu využití elektřiny nám mohou zaručit systémy FVE s akumulací (do baterií, do akumulační nádrže užitkové vody). Elektrickou energii lze tak efektivně využívat i v době, kdy již není dostatek slunečního svitu.

Podle specifických podmínek programu a Výzvy

b) Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny.

c) V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.

d) Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.

e) V dané budově musí převažovat činnosti odpovídající podporovaným aktivitám podle přílohy
č. 1 CZ - NACE předmětu projektu. Pokud budou převažovat činnosti podle bodu 3.2 textu výzvy

Míra podpory u projektu

a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.

Maximální a minimální výše dotace
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Navrhuji tedy nejprve přímo na místě provést návštěvu instalačního technika FVE, či jiného odborníka, který dokáže zjistit na místě výše uvedené v doporučení a pak po vyhodnocení a stanovení optimální velikosti FVE zahájit příslušná jednání s distributory elektrické energie a dále provést statický posudek a vypracovat potřebnou projektovou dokumentaci.

Jaká firma bude Váš záměr realizovat bude záviset na splnění potřebných kritérií operačního programu a výběrová řízení na dodavatele realizovaná příjemcem v rámci projektu musí být provedena v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), pokud je k tomu dle zákona žadatel/příjemce povinen.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce


.
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk