MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.9.18 / dotaz č. 98635
Dobry den. Náš bytový dům - 8 byt. jednotek - byl zateplen v roce 2014. Realizaci provedla IP Polná. Dle sdělení této fyrmy nebylo v té době možné žádat o možnost dotace. Vzhledem k tomu,že legislativa se mění, ráda bych se dotázala, zda je možnost zažádat o dotaci i zpětně. Děkuji za odpověď.
Hezký den,

bohužel ve vašem případě není možnost zpětně získat dotaci. Program Nová zelená úsporám uvádí, že je možné o dotaci žádat zpětně pouze na opatření, která byla provedena maximálně 2 roky zpět před vlastním podáním žádosti a provedená opatření by musela splnit předepsané požadavky týkající se tepelně technických vlastností budovy. Navíc se tento program týká bytových domů stojících na území hlavního města Prahy.

Žadatelé z jiných měst mohou využít dotace z programu IROP (Integrovaný regionální operační program), který však neumožňuje žádat o dotace zpětně.

Zde cituji, jaká výzva pro vás mohla platit při správném načasování akce:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 7. prosince 2015 výzvu č. 16 k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.
Výzva nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. (V Praze bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám.) Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s výjimkou fyzických osob nepodnikajících.

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1,35 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 3,150 mld. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 300 000 Kč.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen od 18. prosince 2015 a ukončen do 30. listopadu 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději do 30. září 2018.

Aktuálně otevřena výzva u IROP: Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II

Řídicí orgán Integrovaného regionální operačního programu (ŘO IROP) vyhlašuje 12. 1. 2018 novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu.

Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2019

Mohu Vám pouze doporučit zjistit si za asistence odborníka (projektanta vytápění), zda by se Vás některá opatření ve výše uvedené výzvě mohla týkat (např. výměna zdroje tepla?) a zda by se Vám vyplatilo a bylo reálné žádat o dotaci.

Při podání žádosti Vám mohou potřebné informace podat Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Pardubický kraj Mgr. Bc. Lenka Macková 466026847 lenka.mackova(at)crr.cz

Doufám, že zateplení domu splnilo vaše očekávání a spoříte tepelnou energii ve výši vypočtené v projektu. Velký vliv na úspory energií má chování uživatelů domu.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk