MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Novelizace Národního akčního plánu energetické efektivnosti,

Evropská Unie čelí bezprecedentním výzvám, které vyplývají ze zvýšené závislosti na dovozu energie, z nedostatku zdrojů energie a z potřeby omezit změnu klimatu a překonat hospodářskou krizi. Energetická účinnost je důležitým prostředkem, jak těmto výzvám čelit. Zlepšuje bezpečnost dodávek do Unie, neboť snižuje spotřebu primární energie a snižuje dovoz energie. Pomáhá nákladově efektivním způsobem snižovat emise skleníkových plynů, a tím zmírňovat změnu klimatu.
Za tím účelem přijala v roce 2006 Evropská Unie Směrnici 2006/32/ES o energetické efektivnosti a energetických službách, která požaduje, aby členské státy přijaly celkový vnitrostátní orientační cíl úspor energie ve výši 9 % do roku 2016, dosažitelný díky energetickým službám a jiným opatřením ke zvýšení energetické účinnosti, a usilovaly o jeho splnění. Z posouzení dopadů plnění této směrnice v letech 2008 až 2011 vyplývá, že členské státy směřují k dosažení 9% cíle, který je ale podstatně méně ambiciózní, než následně přijatý cíl 20% úspory energie do roku 2020 podle „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125 a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES“. Proto není nutné se nadále zabývat plněním Směrnice z roku 2006 a s výjimkou některých článků, došlo přijetím nové Směrnice k jejímu zrušení. Zachována v nové Směrnici zůstala povinnost zpracovávat Národní akční plány energetické efektivnosti a předkládat je Evropské komisi k posouzení.

tento informační materiál s názvem Novelizace Národního akčního plánu energetické efektivnosti, NAPEE II, obsahově navazuje na dříve vypracovaný NAPEE II a novelizuje jej v souladu s požadavky nové Směrnice. Novelizace v sobě zahrnuje:
- doplnění nových energeticky úsporných opatření a vynechání opatření překonaných, s cílem vyhovět požadavku, že místo systému povinného zvyšování energetické efektivnosti u konečných zákazníků podle článku 7 směrnice, ČR příjme opatření (seznam včetně velikosti dosahovaných úspor energie je v příloze 4.1 splňující kritéria stanovená v odstavcích 10 a 11 článku 7,
- hodnocení úspor energie až do roku 2020 místo jen do roku 2016,
- vyjádření cílů plnění nové Směrnice rovněž v úrovni spotřeby primární energie,
- další údaje podle přílohy XIV k nové Směrnici.
Rok vydání:  2013
Stáhněte zde