MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Oprávnění k činnostem v oblasti energetické účinnosti

Energetický specialista je v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále v textu jen „zákon“), fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu a smí zpracovávat:

  • energetické audity podle § 10 zákona,
  • průkazy energetické náročnosti budov podle § 6a odst. 7 zákona,
  • kontroly kotlů podle § 6 odst. 5 zákona,
  • kontroly klimatizačních systémů podle § 6 odst. 8 zákona

Toto oprávnění mají pouze energetičtí auditoři nebo osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu, s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), zapsané v Seznamu energetických expertů. Pro zpracování průkazů energetické náročnosti budovy a pro hodnocení účinnosti klimatizačních systémů je platná rovněž autorizace České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) podle zákona č. 360/1992 Sb., doplněná přezkoušením a udělením osvědčení MPO. Kontrolu účinnosti kotlů mohou provádět pouze osoby autorizované podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

Informace pro uchazeče o získání oprávnění k činnostem v oblasti energetické účinnosti

Pro každý obor hodnocení v oblasti energetické účinnosti (tj. provádění energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov, kontrol účinnosti kotlů a kontrol účinnosti klimatizačních systémů) je vydáváno zvláštní osvědčení na základě přezkoušení. Jednotlivá osvědčení lze libovolně kombinovat na základě volby uchazeče, jeho odborné způsobilosti a dalších požadavků stanovených příslušnými právními předpisy.

Získání osvědčení energetického auditora podle § 10 zákona 406/2006 Sb. je (vedle bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům) podmíněno prokázáním odborné způsobilosti a složením odborné zkoušky, která prověří odborné znalosti a znalosti souvisejících právních a technických předpisů. Za odbornou způsobilost k provádění energetických auditů je považováno ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského studijního programu technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo ukončené středoškolské vzdělání nebo vzdělání bakalářského studijního programu technického směru a 5 let praxe v oboru. K žádosti o složení odborné zkoušky uchazeč přikládá minimálně dvě zprávy o energetických auditech provedených v posledních dvou letech, na jejichž provedení se podílel, s potvrzením o spoluúčasti od provádějícího energetického auditora.

Podrobnosti pro získání příslušných oprávnění pro provádění hodnocení energetické účinnosti stanovuje zákon č. 406/2006 Sb., návazné vyhlášky a Zkušební řád pro zkoušení osob oprávněných k činnostem v oblasti energetické účinnosti.


Související odkazy: