MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Legislativa a strategické dokumenty

Státní energetické koncepce

Dne 18. května 2015 vláda ČR svým usnesením schválila aktualizovanou Státní energetickou koncepci na následujících 25 let. Hlavním důvodem pro schválení Státní energetické koncepce (SEK) je potřeba jasně artikulovat priority a strategické záměry státu v rámci sektoru energetiky a poskytnout tak investorům, občanům a státní správě stabilitu v dnešním turbulentním a dynamickém období.

Státní energetická koncepce identifikuje pět strategických priorit, které mají přispět k plnění vrcholových cílů. Mezi tyto priority patří:

  1. vyvážený mix primárních energetických zdrojů i zdrojů výroby elektřiny založený na jejich širokém portfoliu, efektivním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů, udržení přebytkové výkonové bilance ES s dostatkem rezerv a udržování dostupných strategických rezerv tuzemských forem energie;
  2. zvyšování energetické účinnosti národního hospodářství;
  3. rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU;
  4. podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost české energetiky a podpora školství, s cílem nutnosti generační obměny a zlepšení kvality technické inteligence v oblasti energetiky;
  5. zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déle trvajících krizí v zásobování palivy.

Statní energetické koncepce je ke stažení zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/statni-energeticka-politika/statni-energeticka-koncepce--223620/

 

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti (NAPEE) je strategickým dokumentem, který popisuje rámec pro zvyšování energetické účinnosti v ČR včetně politických opatření zaměřených na zvýšení energetické účinnosti v konečné spotřebě energie a nástrojů snižování spotřeby primární energie. V rámci aktualizace byl stanoven závazek nových úspor energie v konečné spotřebě podle článku 7 směrnice o energetické účinnosti dle metodiky Eurostat na hodnotu 51,1 PJ, resp. 204,4 PJ kumulovaných úspor energie.

NAPEE je ke stažení zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/narodni-akcni-plan-energeticke-ucinnosti-cr--150542/

 

Plán rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice o energetické účinnosti

Plán rekonstrukce objektů v působnosti čl. 5 směrnice o energetické účinnosti představuje vládou schválený strategický dokument, který upravuje závazky ústředních orgánů státní správy ve vztahu k povinným renovacím budov nesplňujícím minimální požadavky energetické náročnosti. Plán rekonstrukce obsahuje závazky ústředních institucí vyjádřené v objemu roční úspory energie a také jejich investiční plány obsahující energeticky úsporné projekty renovací budov v jejich vlastnictví a užívání. Účelem přípravy a každoroční aktualizace investičního plánu je zajištění řádného plnění závazku vyplývajícího z čl. 5 směrnice o energetické účinnosti.

Plán rekonstrukce včetně zpráv o jeho plnění jsou ke stažení zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/plan-renovace-budov-ustrednich-vladnich-instituci-dle-cl--5-smernice-2012-27-eu-o-energeticke-ucinnosti--236718/

 

Zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR

Směrnice o energetické účinnosti ukládá členským státům každoročně vypracovat zprávu o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti. Zpráva poskytuje základní údaje pro sledování pokroku při plnění vnitrostátních cílů pro rok 2020: plnění vnitrostátního cíle energetické účinnosti do roku 2020, přehled legislativních opatření, pokrok v renovaci budov ústředních vládních institucí dle čl. 5 a úspory energie dosažené v rámci povinného zvyšování energetické účinnosti podle čl. 7.

Zprávy o pokroku jsou ke stažení zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/zprava-o-pokroku-v-oblasti-plneni-vnitrostatnich-cilu-energeticke-ucinnosti-v-cr--172771/