Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.10.20 / dotaz č. 121288
Je nutná revize spalinové cesty u podokenních topidel WAW ??
Dobrý den,

Revizí spalinových cest se týká nařízení vlády 91/2010 Sb. o o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. V § 5, který v odst. (2) předepisuje provedení revize v následujících případech:

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Uvedený předpis v oblasti revize spalinových cest je tímto nařízením fakticky dán na úroveň "zákona" na základě § 119 stavebního zákona, čímž je rovněž deklarována jeho obecná zákonná platnost. Nedodržení znamená porušení povinností a tudíž podle charakteru škod i trestně právní charakter jednání.

Ve vašem konkrétním případě WAW jsou opravdu vytápění minulosti, protože nemají hlavně velkou účinnost a nemají ve všech případech 100% ošetřenou bezpečnost provozování. Nicméně nainstalované WAW lze bez problémů provozovat i nadále, ovšem k výše uvedeným bodů, je třeba přihlédnout:

ad a) historicky byla zcela určitě revize provedena. Nebyla však fasáda měněna, zateplována, apod. nebo nebyly WAW posouvány? Ve všech těchto případech se musí opětovně provést revize!
ad b) je třeba se informovat, zda v průběhu 30-50 let od uvedení do provozu nedošlo ke změně druhu a složení paliva. V tomto období většinou docházelo ke změně složení a měla být provedena revize!
ad c) to asi nebylo
ad d) to asi také není Váš případ
ad e) nejedná se pouze o trhliny ve spalinové cestě, ale i o tzv. stavební trhliny zejména v blízkosti spalinové cesty, které mohou mít vliv na odtah a odvod spalin! Měla by být po zjištění také revize!

Za ostatních běžných podmínek se revize spalinové cesty neprovádí, zejména z důvodu nemožnosti za přiměřených stavebních a cenových podmínek revizi provádět, protože bez lešení nebo příjezdu plošiny, zabrání veřejného prostranství, bychom bezpečnost provozování ekonomicky nebyli schopni provést. Revize by stála opakovaně 15-25 tisíc. Pokud by totiž požární nebo jiná nebezpečnost těchto starších typů překročila jistou míru, byly by zcela určitě zakázáno jejich použití - což se nestalo.

Ještě doplnění: uvedené nařízení přestalo platit k 1.1.2016, kdy vešel v platnost zákon č.320/2015 o hasičských sborech.

V uvedeném zákoně č. 320/2015 Sb. v § 43 odst. (2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

Takže tam už to zákonodárcům docvaklo, že revize je někdy ekonomicky neproveditelná a proto jsou uvedené výkony topidel WAW z toho vyjmuty.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
Téma:  Plyn
tisk