Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.7.22 / dotaz č. 140284
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat ohledně faktury za dodávky plynu. Jedná se mi o vyúčtování měsíce prosince, kdy měla být sazba DPH 0 %. Za celý prosinec jsem odebral 2,36 MWh. Dodavatel však vyúčtoval pouze 1,38 MWh do výše zálohy zaplacené v prosinci. Zbylých 0,97 MWh vyúčtoval s DPH 21 %. Po mém dotazu, proč byla část prosincové spotřeby vyúčtována včetně DPH jsem dostal tuto odpověď:

" Rozhodnutí ministryně financí Aleny Schillerové promíjí ve dvou posledních měsících roku daň z přidané hodnoty jak z vyúčtování, tak ze záloh.
• U záloh je rozhodující datum přijetí platby.
• U vyúčtování se datum uskutečnění zdanitelného plnění se odvíjí od toho, kdy na odběrném místě proběhl odečet a následně bylo vystaveno vyúčtování. Zda se bude vyúčtování týkat nulová sazba, tak bude záležet na tom, kdy dodavatel fakturu vystaví."

Vzhledem ke skutečnosti, že odečet pro vystavení řádné faktury č. FA2022009175 proběhl v měsíci červnu 2022, sleva na dani se v tomto případě vztahuje pouze na uhrazené zálohy v daných měsících. Z tohoto důvodu byla spotřeba v „Rekapitulace daňového přehledu za dodávku, distribuci a služby“ spočítána tak, aby souhlasila s výší uhrazené zálohy za měsíc prosinec 2021.

Chtěl bych se zeptat, zda je tento postup dodavatele možný a správný?

Děkuji za odpověď a s pozdravem
Dobrý den a děkuji za dotaz.

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události je uvedeno ve Finančním zpravodajství č. 34/2021:

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), takto:
Osobám povinným přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty promíjím
1. daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a daň z přidané hodnoty z přijaté částky úplaty, je-li přijata před uskutečněním dodání elektřiny nebo plynu, u níž vznikla povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty;
2. daň z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu, pokud vznikla při jejich dodání povinnost přiznat daň dle § 24 zákona o dani z přidané hodnoty; 3. daň z přidané hodnoty, pokud vznikla při pořízení plynu z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty, nebo vznikla při dovozu plynu povinnost přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty podle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty.
Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo úplata, u níž vznikla povinnost přiznat daň, byla přijata, v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení. Odůvodnění: V posledních měsících vzrostly ceny plynu a elektřiny na trzích s t

Prominutí daně z přidané hodnoty se vztáhne na všechna dodání elektřiny nebo plynu, u nichž povinnost přiznat daň z uskutečněného zdanitelného plnění, nebo z přijatého zdanitelného plnění nastane v listopadu nebo v prosinci 2021.
Pokud před uskutečněním zdanitelného plnění při dodání elektřiny a plynu byla přijata před datem uskutečnění zdanitelného plnění úplata, z níž má plátce povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona dani z přidané hodnoty, pak se promíjí i daň z přijaté částky této úplaty, pokud tato záloha bude přijata v období listopad až prosinec 2021.
V souladu s principy daně z přidané hodnoty se promíjí daň na výstupu vypočtená ze ze základu daně dle § 36, § 36a nebo § 37a zákona o dani z přidané hodnoty, tj. např. včetně vedlejších výdajů spojeních s dodáním tohoto zboží, které se zahrnují do základu daně (typicky služby spojené s distribucí zemního plynu nebo elektřiny). Prominutí se vztahuje na dovoz plynu a pořízení plynu z jiného členského státu, který nebude dodáván sítěmi nebo soustavami (na př. cisternou).

K rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty byl dále uveřejněno následující sdělení MFČR ze dne 22.5.2022., podle kterého prominutí DPH projde přezkumem zákonnosti:

Ministr financí dne 17. května 2022 na základě vnějšího podnětu k přezkoumání rozhodl o zahájení přezkumného řízení, které může vést ke zrušení generálního pardonu bývalé ministryně financí Aleny Schillerové. Předmětem přezkoumávaného generálního pardonu je prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu v listopadu a prosinci 2021.
Protože sdělení o přezkoumání je až z 22.5.2022 se výsledek přezkoumání do doby zpracování odpovědi nepodařilo zjistit.


Ing. J. Winkler
energetický poradce
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS Hluboká n. Vltavou Energy Centre
Téma:  Plyn
tisk