Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.11.22 / dotaz č. 146810
Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem, zda pro státní organizace existuje nějaká metodika (stručný výtah ze zákona) ohledně povinnosti nechat zpracovat energetický audit a PENB. Pokud by bylo lepší dostavit se na osobní konzultaci, pak prosím o zaslání kontaktu.

Předem děkuji
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Výčet případů, kdy je nutno vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebo energetický audit (EA) je uveden v zákoně 406/2000 o hospodaření energií v platném znění.
Průkazům je věnován paragraf č. 7a, kde se praví:
(1) Stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni

a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
b) opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 ,

(2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni

a) opatřit si průkaz
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

Přičemž platí, že je

větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy
celkovou energeticky vztažnou plochou budovy nebo ucelené části budovy vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím ve všech podlažích budovy nebo její ucelené části
ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena,

Průkaz nemusí být vyhotoven v těchto případech

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2 ,
b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok,
f) – není relevantní
g) u budov zpravodajských služeb,
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
i) u budov, které jsou stanoveným objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.Auditům je věnován paragraf č. 9, kde se praví:
1) Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší
než 1 100 000 000 Kč, je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který splňuje podmínku podle věty první 2 po sobě jdoucí kalendářní roky. Způsob stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.
(3) Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem, státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh.
(4) Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce 1 se nevztahuje na podnikatele, jehož energetické hospodářství má spotřebu energie nižší než 200 MWh ročně.
(5) Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na osobu, která má pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy
upravující systém managementu hospodaření s energií, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu.
(6) Energetický audit provedený podle odstavců 2 a 3 platí 10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které došlo za 2 po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu z platného energetického auditu.

Uvedený zákon obsahuje další povinnosti, jak nakládat s již vypracovaným dokumentem Dohledem nad dodržováním ustanovení Zákona je pověřena Státní energetická inspekce SEI), včetně ukládání sankcí.
Není nám známo, že by byly vydány závazné pokyny neb výklad zákona. Za splnění povinnosti je zodpovědná povinná osoba, nerozhoduje o tom energetický specialista. V případě nejasnosti je třeba nejprve provést dotaz u SEI.
Prováděcími předpisy jsou pro průkazy vyhláška č. 264/2020 o energetické náročnosti budov a pro audity vyhláška 140/2021.o energetickém auditu.
Návštěvu ve středisku EKIS je možno objednat na telefonním čísle uvedeným na webových stránkách. Rádi Vás uvidíme.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk