Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.12.22 / dotaz č. 149348
Rád bych využil kotlíkovou dotaci na instalaci kotle na biomasu pro nízkopříjmové domácnosti, kotel instalován v 08/2022. Mohu využít nějaký jiný dotační program?
Doporučuji prostudovat odkaz adrese https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/zakladni-informace/. Podpora je poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity: kotel na biomasu 130 000Kč. Výzva pro Jihomoravský kraj (Kotlíkové dotace IV) byla vyhlášena 6.6.2022 se zahájením příjmu žádostí 11.7.2022 a s ukončením příjmu žádostí 31.8.2022, v současné době se již podané žádosti vyhodnocují. Informace o další výzvě nejsou k dispozici, dotaz ohledně případných dalších kol je možné poslat přímo na e-mailovou adresu kotlikove.dotace@jmk.cz.

Dále je možné využít dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM podoblast C.1 VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA ve výši 50% způsobilých nákladů.
KOTEL-BIO Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 Kč
KOTEL-BIO+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 Kč

Podpora se ve vašem případě poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění v rodinném domě s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny
- kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5 za některý ze zdrojů dle tabulky 6,
- lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, za některý ze zdrojů dle tabulky 6

NZÚ POŽADAVKY NA ZDROJE
Třída energetické účinnosti A+ (EU) č. 1187/2015 ...Splnění vybraných předpisů (EU) č. 1189/2015
a) Podporovány jsou pouze kotle určené výhradně ke spalování biomasy. Podpora se neposkytuje na pořízení kotlů určených na spalování pevných fosilních paliv a nedřevní biomasy, a to i v případě kotlů umožňujících spalování více druhů paliv (tzv. kombinovaných kotlů).
b) V případě kotlů umožňujících ruční přikládání je vyžadováno současné užití zásobníku tepla - akumulační nádoby o minimálním objemu (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván):
• 55 l/kW instalovaného výkonu kotle,
• stanoveném výpočtem dle části 4.4.6 ČSN EN 303-5 „Kotle pro ústřední vytápění“, za předpokladu, že nejde o objem nižší než stanovený výrobcem a uvedený v návodu k montáži kotle.
Požadavek na užití akumulační nádoby se nevztahuje na kotle umožňující ruční přikládání, které umožňují provoz při tepelném výkonu rovném nebo nižším než 30 % jmenovitého výkonu a které byly za těchto podmínek certifikovány a výrobce nepožaduje instalaci akumulační nádoby v návodu k montáži.

Minimální rozsah projektové dokumentace pro podoblast C.1 a doložení realizace
ZPRÁVA O INSTALACI – je součástí dokumentů předkládaných při doložení realizace. Formulář je ke stažení na webových stránkách programu.
Dokumenty prokazující TECHNICKÉ VLASTNOSTI použitých výrobků
FOTODOKUMENTACE nového zdroje energie
Protokol o REVIZI SPALINOVÉ CESTY dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty – předkládá se pouze v případě nového spalovacího zdroje
Potvrzení o EKOLOGICKÉ LIKVIDACI původního nevyhovujícího zdroje tepla