Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.1.23 / dotaz č. 149777
Dobrý den,
jsme SVJ, kde někteří společníci odmítají instalaci měřičů tepla, které hodláme instalovat. Vědí, že ust. § 7 odst. 4 zákona č. 406/200 Sb., již dříve stanovila SVJ povinnost instalovat měřiče tepla, ale oponují tím, že zákon neuvádí sankci za nesplnění shora uvedeného ustanovení zákona.
Dovoluji si uplatnit dotaz: Za nesplnění ust. § 7 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., skutečně není stanovena sankce? Já jsem opravdu nikde sankční ustanovení k tomuto nenašel.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií v §7 odst. 4 zákona je uvedena podmínka pro stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo povinnost dle bodu a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Dle bodu e) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.
Z výše uvedeného vyplývá jasná povinnost umožnit SVJ instalaci těchto přístrojů. Tuto povinnost je nutné splnit do 1.1.2027. Samotnou výměnu musí provádět pouze osoby s příslušnou certifikací Českého metrologického institutu, protože i samotná instalace může mít vliv na následné fungování měřidla. Co se týká vašeho dotazu ohledně sankcí a pokut, tak po bedlivém zkoumání jednotlivých prováděcích předpisů jsem konkrétně nic k tomu nenašel. Domnívám se, že tuto povinnost může kontrolovat příslušný inspektorát Státní energetické inspekce, který při nedodržení povinnosti může udělit pokutu. V této oblasti bych doporučil se obrátit nejbližší inspektorát Státní energetické inspekce.

Odpovídá:  Tomáš Kaleta - M-EKIS Frýdek-Místek Ing. Kaleta tisk