Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.1.23 / dotaz č. 150943
Vážený pane ing. Winklere,

jako dodavatelé tepelné energie jsme si se zájmem přečetli Váš článek na internetu na téma „odpojení tepelné přípojky k odběrateli, který výpovědí smlouvy ukončil odběr tepelné energie“.
Nepřehlédli jsme ani fakt, že máte dvacetileté zkušenosti v oboru, a že jste ochoten poskytnout konzultaci, v daném případě to budeme vnímat jako výměnu zkušeností.

Setkáváme se s tím, že úhrada přímých nákladů spojených s odpojením je vnímána ve smyslu stanoviska ERÚ, které však neodpovídá na všechny praktické otázky.

Rádi bychom se zeptali zda jste se ve své dlouholeté praxi setkal s tím, že dochází v rámci zákonné formulace „vyregulování soustavy po odpojení a případně jiné skutečně vzniklé náklady přímo související s odpojením konkrétního odběrného tepelného zařízení od rozvodného tepelného zařízení“ v praxi i k úhradě projektu „Technicko/ekonomické posouzení části technologického vybavení horkovodní předávací stanice ve vztahu ke změně přípojného výkonu ÚT, včetně všech uvedených úprav.
Myšleno, úhradě nákladů na úpravy předávací stanice vyplývající z uvedeného Projektu pro následný spolehlivý a hospodárný chod zařízení , vč. vyregulování celé soustavy
Protože výklady nejsou vždy jednotné a často je používáno v textaci „jiné náklady“ nehledáme jiný právní výklad, ale snažíme se vyjít ze zkušeností odborníků, kteří se touto problematikou zabývají. Zůstáváme v naději, že nám své zkušenosti přiblížíte, za což Vám předem děkujeme.
Dobrý den a děkuji za dotaz k možnosti úhrady za práce spojené s odpojováním odběratelů od centrální otopné soustavy.

S odpojováním odběratelů od centrální otopné soustavy jsem se již několikrát setkal. Ve většině případů, byly důvodem ceny dodávaného a odebíraného tepla vyvolané změnou paliva, případně odpojením jednoho z odběratelů, což vyvolalo zvýšení ceny a odpojování dalších odběratelů.
Vyregulování otopné soustavy po odpojení je nezbytně nutné. V případě dostatečného vybavení měřícími přístroji, si vyregulování dělali sami provozovatelé podle projektové dokumentace, pokud ji měli.
Předmětem dotazů bylo většinou vyjmenování nákladů, které je možno do požadované úhrady zahrnout. Jejich výše a rozsah opět závisí na rozsahu soustavy, a rozsahu požadovaných prací.
Náklady na odpojení a opětovné vyregulování nikdy nebyly předmětem dotazu. Výše nákladů, je závislá na rozsahu otopné soustavy a je závislá na dohodě provozovatele s případnou firmou, která regulaci provádí.

Ing. Jar. Winkler
energetický poradce
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk