Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.2.23 / dotaz č. 153118
Dobrý den, řešíme se stavbou vedení odvodu spalin od kondenzačních kotlů a vznikají dohady ohledně správnosti.

SITUACE: Dva kondenzační plynové kotle 45 + 45 kW v kaskádě jsou umístěny v kotelně v 1.PP. Od kotlů vede odvod spalin z materiálu PP T120 H1 O W2 020 I D L (PLASTOVÉ POTRUBÍ dodavatel BUDERUS). Kouřovod vede z kotelny (samostatný PÚ) do společných garáží bytového domu (samostatný PÚ), kde vede pod stropem a uprostřed garáží stoupne do vyzděné šachty a vede šachtou nad střechu.

Dodavatel komínu má problém s těmito body:
1) spalinová cesta je navržená jednovrstvá bez ochranného pouzdra - (nesmí být?)
2) spád kouřovodu musí být min. 3° (5,2%) - (v ČSN 73 4201 jsem našel že pouze doporučuje 3°)
3) kouřovod vedený v garáži je jednovrstvý - (nesmí být?)
4) v technické šachtě je vedena vedle jednovrstvé spalinové cesty také elektrická kabeláž - (toto jsme již spolu řešili dotazem dne 24.1.23 - výrobce uvádí 20 mm od hořlavých stavebních hmot)
5) kouřovod nesmí být veden přes dva požární úseky - (zde máme variantu, že by byl kouřovod obalen požární izolací z kotelny až na střechu a byl by to pak jeden PÚ)
6) U vnitřních přetlakových komínů (tlakové třídy P1, P2 a H1, H2) je nutné vytvořit kolem komínového průduchu obalovou ochrannou vzduchovou vrstvu, zajišťující ochranu před průnikem případných spalin přes stěnu komínového průduchu do okolního prostoru. - (tomu odpovídá ČSN 73 4201 čl. 6.1.3 a 6.4.11?)

Chtěl jsem vás poprosit zda jsou body od dodavatele adekvátní nějaké legislativě nebo naopak spíše bezpečnostní z pohledu dodavatele?

Děkuji
V tomto případě se jedná spíše o komplexní návrh spalinové cesty, kdy jednotlivé dotazy mohou být vytrženy z kontextu, a odpovědi tedy nemusí být optimální. Za základní požadavek na návrh spalinové cesty musí být pokládána provozní optimalizace (dle vyhl.268/2009 Sb.), tedy nikoliv plný a detailní soulad s ČSN.
ad 1 a 3 - spalinová cesta obecně může být navržena v jednovrstvém provedení, zejména pokud provozní přetlak nepřekračuje 200 Pa a materiál je pro přetlakové interiérové provedení certifikován
ad 2 - spád kouřovodu je obecně doporučován a prakticky je dán úhly kolen a napojovacích kusů (pokud je koleno nebo T-kus definován úhlem 87°, musí být tento sklon dodržen)
ad 4 - musí být dodržena bezpečná vzdálenost 20 mm
ad 5 - propojení PÚ musí být řešeno v rámci projektu PBŘ
ad 6 - citovaná ČSN není v této části obecně závazná a nerozlišuje provedení P1, H1 a P2, H2. Lze dovozovat, že odvětrání lze doporučit primárně pro systémy P2 a H2.
Obecně lze doporučit buď akceptovat návrh zhotovitele za který ručí, nebo najít zhotovitele s alternativním řešením, za které rovněž ručí. Prakticky nikdy při žádné realizaci neexistuje pouze jedno jediné ideální řešení.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
tisk