Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.3.23 / dotaz č. 155813
Po odstranění černé stavby tepelného čerpadla s výkonem pro výškové stavby, které soused instaloval v těsné blízkosti fasády našeho RD umístěného na hranici pozemku a které zdravotně narušovalo hlukem jeho užívání instaloval čerpadlo do garáže, která je také na společné hranici pozemků. Čerpadlo je v prostoru kde je garáž zčásti těsně připojena k našemu domu. Ještě TČ nespustil a my se obáváme opět hluku z jeho vibrací a dalšího ničení užívání našeho domu. Prosíme o odpověď zda a jaké legislativě jeho nové umístění podléhá. Za odpověď moc děkujeme
Vážená paní,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS.

Níže zasílám článek, ve kterém je vše poměrně podrobně shrnuto.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je vždy stacionárním zdrojem hluku ve smyslu nařízení vlády o dodržování hygienických limitů. Je třeba si uvědomit, že i když instalace tepelného čerpadla již není předmětem posouzení ze strany stavebního úřadu, nezbavuje tato skutečnost vlastníka odpovědnosti za plnění hygienických limitů hluku a šetrnosti k sousedství podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Tepelné čerpadlo (TČ), zejména typu vzduch/voda, je výrobek ve smyslu zákona o technických požadavcích na výrobky (č. 22/1997 Sb.) a jeho instalace není předmětem územního ani stavebního řízení (stejně jako v případě vzduchotechniky, satelitu aj.).

Jakýkoliv výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. však musí plnit legislativní požadavky pro uvedení na trh v ČR. Vlastníkovi tepelného čerpadla (provozovateli zdroje hluku) náleží také plnění požadavků dle zákona č. 258/2000 Sb., tj. dodržování hygienických limitů hluku podle nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (NV č. 272/2011 Sb.).

Pokud se má tepelné čerpadlo stát součástí nové stavby, pak se tato stavba umísťuje, povoluje a kolauduje stejně jako kterákoliv jiná stavba. Skutečnost, že její součástí má být tepelné čerpadlo, na situaci nic nemění. Jedním z podkladů k posouzení stavebním úřadem může být také závazné stanovisko příslušné krajské hygienické stanice, nebo Hygienické stanice hl. m. Prahy, která celý stavební záměr posoudí z pohledu své kompetence.

Pokud se jedná o dodatečnou instalaci tepelného čerpadla na stávající stavbu, jde ve smyslu stavebního zákona o stavební úpravu. Stavební úpravou jsou pouze stavební zásahy při instalaci TČ, nikoli samotné tepelné čerpadlo.

Závěr: tepelné čerpadlo nesmí obtěžovat sousedy hlukem

Je povinností stavebníka ve smyslu § 152 stavebního zákona při provádění staveb, včetně těch osvobozených z povolovacích postupů stavebními úřady, mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob a být šetrný k sousedství. A kaž­dý vlastník stavby vč. zařízení, tzn. včetně TČ, je dle § 154 stavebního zákona povinen stavbu (zařízení) udržovat po celou dobu její existence v řádném stavu, tj. ve smyslu odpovědnosti za bezvadný chod TČ a dodržování hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Podnět na možné nedodržení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. spadá do kompetence krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hl. m. Prahy.

U již pravomocně ukončených řízení stavební úřad postupuje v souladu s podmínkami vydaných rozhodnutí. Pokud stanovil podmínky, musí být dodrženy, neboť pravomocné rozhodnutí je závazné jak pro účastníky, tak pro všechny správní orgány (postupem dle § 73 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Doufám, že je odpověď dostačující, nebo pokud budete mít nějaké další doplňující dotazy, můžete je formou doplňující otázky položit zde, případně telefonicky či navštívit osobně některé z poradenských středisek EKIS ve vaší blízkosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Ladislav Jůna
EKIS, Praha 5
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna
Téma:  Legislativa
tisk