Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.6.23 / dotaz č. 161600
Dobrý den,
jsem předseda SVJ. Jedná se o šestibytovku postavenou v padesátých letech. U všech bytů jsou plastová okna a rovněž vchodové dveře jsou plastové. Jedna třetina střechy je zateplena jelikož zde byla provedena v posledních dvou letech půdní vestavba financovaná majitelem bytu. Členové SVJ se rozhodli zateplit i zbývající dvě třetiny střechy, respektive podlahy na půdě. Dále se vlastníci rozhodli z důvodu vysoké ceny tepla a případného nedostatku plynu odpojit od centrální plynové kotelny(původní cena tepla 430 Kč/GJ, nová cena 1150 Kč/GJ). Centrální topení bude nahrazeno tepelnými čerpadly.
Mé dotazy jsou:
1. máme jako bytový dům možnost získat dotaci na zateplení podlahy na půdě domu?
2. máme jako bytový dům možnost získat dotaci na náhradu centrálního topení plynem tepelnými čerpadly?
3. Jaké parametry má mít zateplení půdy a jakou dokumentaci musíme předložit k případné žádosti o dotaci na zateplení podlahy na půdě?

Děkuji
Dobrý den,

k podpoře provádění energeticky úsporných opatření v bytových domech je určen program Nová zelená úsporám - Bytové domy. Z obecných pravidel vyjímám následující formulace:

* Celková výše podpory na jednu žádost, včetně případných dotačních bonusů, je omezena na max. 50 % celkových realizačních výdajů, přičemž výše podpory pro jednotlivá podporovaná opatření nemůže přesáhnout doložené výdaje pro danou podoblast podpory.
* Realizace podporovaných opatření musí být provedena dodavatelsky. Dodavatel realizující opatření musí mít příslušná oprávnění a odbornou způsobilost pro provádění prací daného typu.
* Instalace podporovaných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

Vámi uváděných konkrétních opatření se týkají následující pravidla programu Nová zelená úsporám - Bytové domy:

Zateplení části půdy: Oblast podpory A - zateplení dílčí, požadované parametry jsou následující:
* Součinitel prostupu tepla konstrukce na obálce budovy, na které je prováděno opatření ... ≤ 0,7 UN,20
* Procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření ... ≥ 10 %
* Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/rok ... ≥ 10 %
* Snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy v MWh/rok. ... ≥ 10 %
První bod se týká pouze zateplovaných částí podlahy půdy, požadované hodnoty lze dosáhnout vhodnou tloušťkou tepelné izolace. Ovšem další 3 body, které se týkají energetické úspory v celém domě, dle mého názoru v žádném případě nesplníte pouhým zateplením části půdy, bylo by třeba provést komplexní opatření. Na dotaci pro zateplení části podlahy půdy tedy nedosáhnete - tím odpovídám na otázky č. 1 a 3.

Náhrada centrálního topení plynem tepelnými čerpadly: Oblast podpory C zdroje energie -, C.1 výměna zdrojů tepla, princip podpory je následující:
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:
* kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5;
* kotlů na topné oleje;
* lokálních topidel na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj tepla na vytápění v jednotlivých bytových jednotkách;
* elektrického vytápění.
Bohužel mezi uvedenými zdroji tepla podporovanými k výměně nejsou centrální zdroje tepla, takže ani v tomto případě s dotační podporou neuspějete. Od září tohoto roku dojde k úpravě pravidel programu Nová zelená úsporám, ale zřejmě ani podle těchto pravidel nebude odklon od centrálních zdrojů tepla podporován. V předstihu je jako nejvýznamnější změna pravidel pro bytové domy avizováno - cituji:

Dotace pro bytové domy budou zacíleny podle typu vlastníka bytového domu. Základní portfolio dotací pro všechny bytové domy zůstává zachováno a je doplněno o možnost výměny starých plynových kotlů (ovšem nikoliv jako centrální zdroj tepla). SVJ a bytová družstva získají navíc nejen možnost čerpat dotaci zálohově, ale i bonusové plnění za každou nízkopříjmovou domácnost. Obce budou moct využít dotace ve výši až 70 % vynaložených nákladů, stejně jako další vlastníci bytových domů z veřejného sektoru – kraje, nadace, příspěvkové organizace a celá řada dalších subjektů.

Nemám tedy příznivé zprávy.

Přeji hezký den.

Jan Pašek