Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.6.23 / dotaz č. 161777
Dobrý den,
mám dotaz ohledně dílčího zateplení domu a možné čerpání dotací či kombinaci dotací.

Zateplení:
Dům je již zateplený odhadem 8-10 let fasádním polystyrenem tloušťky 50 mm (celkové zateplení pláště větší vrstvou zatím neplánujeme z finančních důvodů) a vytápěný kondenzačním plynovým kotlem.

Zateplení části jedné obvodové stěny jedná se o plochu 21 m2 (nyní se zde nachází nevytápěná garáž ve velice špatném technickém stavu).

Zateplení podlah nad suterénem zde se jedná o cca 58 m2:
- 30 m2 je dřevěná podlaha bez izolace zvažujeme využití minerální vaty 160 mm a místo prken OSB desky
- 28 m2 je betonová podlaha (skladba neznámá) v kuchyni je pak elektrické podlahové topení izolované 50mm XPS, elektrické podlahové topení chceme vyměnit za teplovodní

Dále výměna vchodových dveří, případně dveří do suterénu (nevytápěného) a světlíku (střešního okna sloužícího pro přístup na střechu).

Mimo zateplení zvažujeme instalaci nádrže na dešťovou vodu pouze pro zálivku zahrady a instalaci bojleru s tepelným čerpadlem tak aby se co možné nejhospodárněji vyřešil ohřev teplé vody.

Ve výhledu cca 5 let je pak oprava střechy a instalace FVE elektrárny s bateriovým úložištěm.

Můžete doporučit nějaké efektivní řešení pro izolaci betonových podlah?
Je nutné pro tyto opatření mít projektovou dokumentaci a posudek EKIS?
Je možné u některých opatření řešit realizaci své pomocí?

Děkuji za odpověď
Dobrý den,

odpověď na Váš rozsáhlý dotaz rozdělím do několika částí. Začnu možnostmi dotační podpory.

Vámi formulovaná opatření spadají do tří oblastí podpory, ve všech případech je to z dotačního programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy (s možnou výjimkou oblasti Zateplení – viz níže):
1. Zateplení – zahrnuje zateplení podlahy, výměnu vchodových dveří, výměnu oken, případně zateplení střechy.
2. Zdroje energie – zahrnuje tepelné čerpadlo a fotovoltaickou elektrárnu.
3. Dešťovka – zahrnuje akumulační dešťovou jímku.

Z Vámi sdělených údajů není zřejmý charakter Vaší domácnosti. Proto ještě musím dodat, že pokud Vaše domácnost splňuje parametry domácnosti nízkopříjmové, nejvíce ohrožené energetickou chudobou (členy domácnosti v domě jsou pouze pobíratelé starobního důchodu, invalidního důchodu 3. stupně nebo příspěvku na bydlení), je možné na ZATEPLENÍ čerpat podporu z dotačního programu Nová zelená úsporám Light. Administrativně a náročností technického řešení jde o nejméně složitou dotaci; v případě splnění podmínek je možné získat až 150.000,- Kč na jeden dům. Pokud splňujete podmínky pro získání dotace NZÚ Light, obraťte se na pobočku některého z EKIS, včetně naší, kde Váš záměr bude posouzen, bude zpracován Vámi zmiňovaný požadovaný Odborný posudek a poskytnuta podpora k podání žádosti o dotaci.

Pokud se týká podrobností k jednotlivým výše uvedených tří oblastí podpory z programu Nová zelená úsporám – Rodinné domy, doplňuji:

1. Zateplení - oblast podpory A, podoblast Dílčí.
Zateplením je třeba splnit následující parametry - cituji:
* Součinitel prostupu tepla konstrukce na obálce budovy, na které je prováděno opatření ... ≤ 0,7 UN,20.
* Součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů svislých konstrukcí na obálce budovy... ≤ 0,6 UN,20.
* Procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření ... ≥ 10 %.
* Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/rok ... ≥ 10 %.
* Snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy v MWh/rok. ... ≥ 10 %
První bod se týká pouze zateplované podlahy, požadované hodnoty lze dosáhnout vhodnou tloušťkou tepelné izolace. Druhý bod se týká oken a dveří v obvodových stěnách, splnění požadavku je věcí výběru dostatečně kvalitních výplní otvorů. Ovšem poslední 3 body, které se týkají energetické úspory v celém domě, dle mého názoru pravděpodobně nesplníte pouhým zateplením podlahy na suterénu a výměnou jedněch vchodových dveří a jednoho střešního okna, bylo by třeba provést komplexní opatření. Na dotaci pro zateplení tedy pravděpodobně nedosáhnete. Pokud byste se přeci jen tímto směrem chtěli vydat, třeba i ve spojení s rekonstrukcí a zejména zateplením alespoň střechy, oslovte některého z energetických specialistů ve svém okolí (viz https://www.mpo-enex.cz/experti/ ), který dům posoudí a případně připraví podklady pro žádost o podporu.

2. Zdroje energie – oblast podpory C, podoblast C.2 Příprava teplé vody a C.3 fotovoltaické systémy
Výše dotace na tepelné čerpadlo pro ohřev vody je paušál ve výši 45.000,- Kč. Dotace na FVE je závislá na řadě parametrů, je možné dosáhnout až na 200.000,- Kč dotačních prostředků na jeden dům.

3. Adaptační a mitigační opatření - oblast podpory D, podoblast D.3 dešťovka.
Základní systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady je dotovaný do výše 55.000,- Kč na jednu žádost dle vzorce 20 000 + 3 500 * x Kč, kde x je objem nádrže v m3.

Na jednotlivá opatření lze čerpat dotaci i na projektovou podporu - zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy. Dále je ještě možné získat tzv. kombinační bonus - v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření, lze za každé podporované opatření (s výjimkou podpory na projektovou podporu) čerpat bonus ve výši 10 000 Kč.

Projektovou přípravu zajistí energetický specialista v požadovaném rozsahu. Některá z opatření lze realizovat svépomocí, je třeba ovšem shromažďovat alespoň faktury za materiál ke kontrole uplatňovaných výdajů. Ale opatření, která podléhají revizím (typicky FVE), musejí realizovat oprávněné subjekty.

Odpověď na poslední dotaz na technické řešení zateplení podlahy nad suterénem závisí na technických, prostorových a finančních možnostech. Principiálně lze realizovat 2 způsoby zateplení:

1. Zateplit strop suterénu zdola. To je obvykle nejlevnější a nejefektivnější řešení, obecně je vhodné tepelně izolovat z chladné strany konstrukce. Může ale být problém se snížením světlé výšky sklepa pod přijatelnou mez.

2. Vybrat podlahová souvrství až na horní líc stropu sklepa, a provést veškeré vrstvy podlahy vč. tepelné izolace v dostatečné tloušťce. Vámi uváděných 160 mm je zcela vyhovujících. Váš konkrétní dotaz na zateplení betonové podlahy bez bližších podrobností neumím vysvětlit jinak, než již uvedenými informacemi. Pokud je tímto dotazem míněno, že tato podlaha "studí", je to otázkou tzv. tepelné jímavosti zejména povrchu podlahového souvrství - i dobře tepelně izolovaná podlaha, ovšem s hutnou povrchovou úpravou, může chodidlu rychle odnímat teplo a výrazně jej ochlazovat. Pomoci může použití vhodné nášlapné vrstvy typu měkké dřevo či koberec. Příliš to neřeší tepelné ztráty, může se i komplikovat praktičnost a údržba takové podlahy.

3. možnost je spíše teoretická, akceptovatelná snad jen u totálních rekonstrukcí domů s velkými světlými výškami místností, ale je vhodné ji pro případné další tazatele vysvětlit - vše nechat jak je, na stávající podlahu provést tepelně izolační vrstvu a všechny další funkční vrstvy podlahy. Předpokládám ale nereálnost takového řešení, kdy po zvýšení úrovně podlahy tak o 200 mm (spíše více) narazíte jak na problémy s výškou dveří i celých místností, instalací (umývadla, toalety, radiátory a další budou najednou příliš nízko), schodištěm atd.

U všech popsaných variant vycházím z předpokladu, že dům není exponován vlhkostí v podlahách ani přilehlých konstrukcích, a strop suterénu je staticky v pořádku.

Hezký den.

Jan Pašek