Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.6.23 / dotaz č. 162048
Četl jsem, že bude možná výměna starého plynového kotle za tepelné čerpadlo a případně do budoucna i za nový plynový kotel. Lze dotaci získat z Nové zelené úsporám Light?
Dotace Nová zelená úsporám LIGHT je určena pro nízkopříjmové domácnosti pouze na opatření na obálce rodinného domu (zateplení, výměna oken a vchodových dveří) a na instalaci fototermického nebo fotovoltaického ohřevu teplé vody. Výměna starého plynového kotle zde není dotována.

KOTLÍKOVÁ DOTACE
Pro nízkopříjmové domácnosti, ale dotaci lze čerpat dle SFŽP pouze na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

NZÚ od ZÁŘÍ 2023
Dotace na výměnu plynových kotlů za tepelné čerpadlo je definována ve zveřejněných Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY (platnost vyhlášením příslušné výzvy v ZÁŘÍ 2023). Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA
a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce rodinného domu s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny: plynových kotlů a topidel stáří min. 20 let za tepelné čerpadlo při splnění podmínky dle odstavce b).
b) Podpora na výměnu elektrického a plynového vytápění je poskytována pouze pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A.

VÝŠE PODPORY v podoblasti C.1
TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch...VYTÁPĚNÍ 60 000Kč / VYTÁPĚNÍ+OHŘEV VODY 80 000Kč
TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda...VYTÁPĚNÍ 80 000Kč / VYTÁPĚNÍ+OHŘEV VODY 100 000Kč
TC+FV Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV 140 000Kč
TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem...VYTÁPĚNÍ 120 000Kč / VYTÁPĚNÍ+OHŘEV VODY 140 000Kč