Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.6.23 / dotaz č. 162499
Bydlíme v rodinném domě v Blansku a vzhledem k tomu, že stávající kotel již končil svou životnost, tak jsme v prosinci 2021 kotel museli demontovat a nahradili jsme jej tepelným čerpadlem. Z uvedeného důvodu se na Vás touto cestou obracím a prosím o informaci jakým způsobem mohu žádat o poskytnutí dotace na základě výměny plynového kotle.
VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM od ZÁŘÍ 2023
Dotace na výměnu plynových kotlů za tepelné čerpadlo je definována ve zveřejněných Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY (platnost vyhlášením příslušné výzvy v ZÁŘÍ 2023). Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA
a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce rodinného domu s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny: plynových kotlů a topidel stáří min. 20 let za tepelné čerpadlo při splnění podmínky dle odstavce b).
b) Podpora na výměnu elektrického a plynového vytápění je poskytována pouze pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A.

VÝŠE PODPORY v podoblasti C.1
TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch...VYTÁPĚNÍ 60 000Kč / VYTÁPĚNÍ+OHŘEV VODY 80 000Kč
TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda...VYTÁPĚNÍ 80 000Kč / VYTÁPĚNÍ+OHŘEV VODY 100 000Kč
TC+FV Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV 140 000Kč
TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem...VYTÁPĚNÍ 120 000Kč / VYTÁPĚNÍ+OHŘEV VODY 140 000Kč

KOMBINACE TČ S FVE
- V případě instalace tepelného čerpadla pro vytápění a přípravu teplé vody společně s podporovaným solárním systémem pro přípravu teplé vody, bude zajištěn přednostní ohřev teplé vody solárním systémem.
- Podpora opatření TČ+FV je určena pro systémy kombinující tepelné čerpadlo a stávající či nový fotovoltaický systém, který splňuje stejné požadavky na instalaci jako fotovoltaické systémy podporující efektivní využívání tepelného čerpadla, uvedené v kapitole 4.3.3.2, písm. j), a to včetně objemu a způsobu ohřevu akumulačních nádrží, řízení výkonu tepelného čerpadla a regulace.
Pro získání podpory na systém s efektivním využitím tepelného čerpadla musí být splněny následující podmínky:
- tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.
- v systému musí být instalována akumulační nádrž nebo nádrže o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody nebo kombinovaná.
- regulační systém musí monitorovat aktuální výkon fotovoltaické elektrárny a spotřebu. V případě, kdy je k dispozici dostatečný výkon pro spuštění tepelného čerpadla, zajistí jeho využití pro ohřev vody v akumulační nádrži, popř. zvýší požadovanou teplotu vody v nádrži nad základní úroveň tak, aby bylo pro dohřev využito tepelné čerpadlo,
- podporu nelze poskytnout, pokud byla nebo je poskytována podpora na výměnu zdroje (podoblast C.1) za jiný typ než tepelné čerpadlo a k podpoře TC+FV.

MINIMÁLNÍ ROZSAH ODBORNÉHO POSUDKU pro podoblast C.1
- Kopie GRAFICKÉ ČÁSTI PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., popř. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, popř. samostatný protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla posuzované a referenční budovy se zařazením do příslušné třídy dle pravidel stanovených ve vyhlášce č. 264/2020 Sb. Předkládá se pouze pro vybrané žádosti v oblasti C.1 na výměnu plynových kotlů a topidel. Dokument musí být vypracován energetickým specialistou, držitelem oprávnění dle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. V případě předložení pouze protokolu výpočtu se
připouští jeho zpracování autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- ZPRÁVA O INSTALACI ZAŘÍZENÍ / realizaci opatření – je součástí dokumentů předkládaných při doložení realizace (viz kap. 5.2 Dokumenty požadované k doložení realizace projektu). Formulář je ke stažení na webových stránkách programu.

DOKUMENTY - PODÁNÍ ŽÁDOSTI
1. Odborný posudek
2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele
3. Souhlas spoluvlastníků nemovitosti
4. Fotodokumentace stávajícího zdroje (viditelné napojení na otopnou soustavu a v případě spalovacích zdrojů také na komínové těleso). V případě plynových kotlů a topidel také detailní snímek výrobního štítku s čitelným rokem výroby / předkládá se pouze v případě podpory na výměnu zdroje v podoblasti podpory C.1 (doložení fotodokumentace stávajícího zdroje není povinné u výměn, které prokazatelně proběhly před 1. 10. 2021).
5. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) včetně protokolu, platný pro dokončenou novostavbu. Předkládá se v případě žádosti na opatření C.1 až C.4 pro stavby, ve kterých toto opatření bylo nebo má být realizováno dříve než 3 roky po jejich dokončení.
6. Dokument prokazující splnění požadavku na klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. popř. 78/2013 Sb. Předkládá se v případě žádosti v podoblasti C.1 o podporu na výměnu plynového kotle (popř. plynových topidel).

DOKUMENTY - DOLOŽENÍ REALIZACE PROJEKTU
Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech dle schválené žádosti
b. ZPRÁVA O INSTALACI ZAŘÍZENÍ / realizaci opatření – předkládá se pro oblasti podpory C a D. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. V případě obnovitelných zdrojů energie musí být doklad vystaven oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a v případě tepelných čerpadel bez hermeticky uzavřeného chladicího okruhu také dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (Zpráva není požadována v případech výměn, které prokazatelně proběhly před 1. 10. 2021. V takovýchto případech lze zprávu nahradit předávacím protokolem nebo obdobnými dokumenty)
c. Dokumenty prokazující TECHNICKÉ VLASTNOSTI použitých výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nejsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií (SVT). Vlastnosti použitých materiálů a výrobků a jejich soulad s odborným posudkem je nutno prokázat pro všechny konstrukce a výrobky, které mají podstatný vliv na splnění podmínek programu
d. FOTODOKUMENTACE provedeného opatření
e. Potvrzení o EKOLOGICKÉ LIKVIDACI původního nevyhovujícího zdroje tepla – předkládá se pouze pro oblasti podpory C.1 s výjimkou případů původního elektrického vytápění,