Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.7.23 / dotaz č. 163850
Dobrý den,

mám staré rodiče (81 + 78), kteří žijí v rodinném domě.

Nyní hodláme vyměnit rozvod topení (staré více jak 50 let) a současně i vyměnit starý plynový kotel (DAKON Unical DUA) za nový kondenzační plynový kotel. Kotel je využíván jak na vytápění, tak na ohřev užitkové vody.

V této souvislosti Vás prosím o informaci, zda rodiče (oba jsou důchodci a majitelé nemovitosti v které bydlí) mají nárok na nějakou dotaci spojenou s výměnou plynového kotle.

Děkuji Vám za informaci.
Dobrý den,
v současné době je aktuální výzva pro nízko příjmové domácnosti (starobní důchodce) - NZU Light na kterou se asi patrně dotazujete. Ta bohužel výměnu zdroje tepla nepodporuje. Je primárně určen ke zlepšení tepelně izolačních vlastností objektů. Viz níže
Zateplení fasády
Zateplení stropu
Výměna oken
Solární ohřev vody
Zateplení střechy
Zateplení podlahy
Výměna vchodových dveří

V současné době tedy není možné požádat o dotaci na výměnu plynového kotle. Nicméně dobrou zprávou pro vás je, že nejstarších typů plynových kotlů a topidel, starých min. 20 let, za tepelné čerpadlo budou podporovány v nové etapě programu NZÚ, od září 2023.

Podrobné podmínky pro poskytnutí dotace od září 2023 naleznete v Závazných pokynech na této stránce.
https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/

Bude se jednat o
4.3.1 Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA
a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce rodinného domu s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:
• kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5 za některý ze zdrojů dle tabulky 6, žádost o tuto podporu musí být podána nejpozději do dne, který předchází dni zákazu provozu těchto kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny),
• kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů dle tabulky 6,

• lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, za některý ze zdrojů dle tabulky 6,

• elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem při splnění podmínky odstavce b)

• plynových kotlů a topidel stáří min. 20 let za tepelné čerpadlo při splnění podmínky dle
odstavce b).

b) Podpora na výměnu elektrického a plynového vytápění je poskytována pouze pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných budov10 nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A.

c) Nejsou podporovány výměny zdrojů ve stavbách, na jejichž výstavbu byla poskytnuta dotace v oblasti podpory B programů NZU a v rodinných domech nebo vymezených bytových
jednotkách, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů NZU, ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP) nebo z kotlíkových dotací v rámci OPŽP 2014-2020 nebo 2021-2027, programu NZÚ-AMO či jiných veřejných prostředků.

d) Podporu nelze poskytnout, pokud je stavba napojena na soustavu zásobování tepelnou energií.
Odpovídá:  František Brendl - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Plyn
tisk