Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.7.23 / dotaz č. 164583
Dobrý den.
V roce 2022 jsem musel v rodinném domku vyměnit zdroj topení, plynový kotel THERM měl již cca 30 let. Z důvodu mezinárodní situace jsem nekoupil znovu plynový kotel, ale zvolil jsem tepelné čerpadlo.
Nyní jsem četl, že bude od září možnost čerpat dotaci na takovou výměnu. Podmínkou je energetický štítek budovy "D". Než zadám vypracování energetického štítku, rád bych se poradil, jestli můj dům splní pomínky dotace, případně jaké opatření mám podniknout.
Dům byl postaven v roce 1935. V 90. letech jsem jej rozšířil a zmodernizoval. Okna jsou v posledních 15-ti letech vyměněna za EURO a plastová (izolační dvojskla). Od roku 2022 je na střeše fotovoltaika 4,5 kWh-
Dobrý den,

předpokládám, že se jedná o rodinný dům, jehož jste majitelem.

OBECNĚ

Pro rodinné domy je určena dotace „NZÚ rodinné domy“, viz https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/.
Podporována jsou opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.
Z hlediska možností opatření a stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti Vámi vlastněného rodinného domu je obecně možno získat dotaci na :
- zateplení - a to dílčí, základní nebo optimální
- výměnu zdroje tepla
- přípravu teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systémy řízeného větrání,
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalaci stínicí techniky,
- zelenou střechu,
- ekomobilitu.
Na tyto výše uvedené stavební úpravy a opatření pro snížení energetické náročnosti Vašeho domu je možno využít dotace z uvedené dotační výzvy NZÚ Rodinné domy.
V případě kombinace touto výzvou podporovaných energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.
Žádosti k této výzvě budou přijímány od září 2023 (příjem stávajícího kola výzvy NZÚ Rodinné domy byl v červnu ukončen).
Podmínky pro získání této dotace jsou uvedeny v pokynech „NZÚ RD Závazné pokyny“ .

Pro získání dotace na zateplení z NZÚ Rodinné domy musí provedená energeticky úsporná opatření splnit předepsané parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 10 % (viz. str. 13 dotačních podmínek).
Dosažená úspora energie k titulu zateplení se dokladuje v odborném posudku autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních .
Provedení zateplení a energeticky úsporných opatření se dokládá odborným posudkem, obsahujícím výše uvedené Průkazy energetické náročnosti před a po opatřeních a dále také předepsaným rozsahem projektu provedení zateplení a souvisejících úprav. Rozsah odborného posudku pro zateplení je uveden v podmínkách na str. 10 – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/. Obsah odborného posudku pro výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku atd. je podrobně řešen v podmínkách dotace.
Provedení energeticky úsporných opatření se dále dokládá vynaloženými náklady realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně odborného posudku s předepsaným rozsahem projektové přípravy.
O dotaci je nutno požádat elektronicky stanovenou formou a doložit požadované podklady. K žádosti je nutno doložit souhlas případných spolumajitelů RD.

Doporučuji ke zvážení i širší soubor energeticky úsporných opatření (viz možnosti výše).

Poznámka - Pro případné stanovení a posouzení přínosu úspor případného zateplení a případně dalších energeticky úsporných opatření doporučuji - a je účelné - zpravování návrhu možností energetických úspor - formou poradenství EKIS a M-EKIS, které může zahrnout také speciální konzultace typu „návrh energetických opatření“ (NEO) na základě žádosti o vypracování (vypracování je zdarma).
Prostřednictvím EKIS je tedy možno u mě (nebo u jiného zvoleného specialisty Ekis) zadat zdarma vypracovat výše uvedený návrh energetických opatření (NEO) pro lepší orientaci při rozhodování zda a co realizovat.
Tento návrh energetických opatření NEO však neobsahuje konkrétní výpočty a nenahrazuje odborný (energetický) posudek. Zvýší však Vaši informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření.

Pro rodinné domy je od září nově dále určen dotační titul NZÚ Oprav dům po babičce - žádosti budou přijímány od září 2023.
Tento dotační titul požaduje jako základní podmínku provedení komplexního zateplení domu s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu , což by - dle Vámi předaných informací o stavebně technickém stavu domu a zamýšleném rozsahu úprav - nebylo pro získání dotace z tohoto titulu pravděpodobně dosaženo.

Poznámka - na rodinný dům je určen také dotační titul programu NZÚ Light, který je ovšem dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, což z kontextu Vašeho dotazu není Váš případ.


K DOTAZU "ENERGETICKÝ ŠTÍTEK"

Ano, podpora z titulu NZÚ Rodinné domy na výměnu elektrického a plynového vytápění (Váš případ) bude poskytnuta pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D, stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.
K tomu je nutné vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy energetickým specialistou.
/ Není vyžadováno v případě památkově chráněných budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A (zateplení) - není Váš případ /.

Pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy je obecně nutno provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizaci), zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho zařízení a zejména faktem, zda je k dispozici použitelná platná projektová dokumentace předmětného domu.

S ohledem na pravidla není tato poradna i-Ekis určena ke zpracování a podávání cenových a obchodních nabídek ale je určena jen pro obecnou poradenskou činnost v oblasti zejména energetiky staveb, energetických úspor, snižování spotřeby energií a cesty k jejich dosažení, ochrany životního prostředí a dotačních možností NZÚ na podporu energetických úspor.
Vaši případnou konkrétní poptávku na vypracování Průkazu energetické náročnosti a případně odborného posudku je možno a navrhuji ji případně řešit přímou komunikací na naši adresu mimo tuto internetovou poradnu.

S přáním hezkého dne
Ing. Jiří Flašar