Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.8.23 / dotaz č. 165234
Dobrý den,

asi dne 11.10.2021 jsem vznesl níže uvedený dotaz na APOKS přes tuto aplikaci. Chtěl bych se, prosím, zeptat, jestli se od této doby změnila nějak legislativa nebo podmínky pro vývod spalin plynového standardního či kondenzačního kotle skz zeď, jestliže přímo nad tímto vývodem ve vzdálenosti asi 2m metrů máme okno do bytu. Dále jsem se chtěl zeptat, jak se řeší rozpor mezi ČSN 73 4201 a ČSN EN 15287-2 uvedený zde v článku:
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/93085/Vavricka__Vyusteni_kourovodu_na_fasadu_dle_CSN_73_4201_a_CSN_EN_152872__%282020%29_PUBV_342909.pdf?sequence=-1&isAllowed=y,

děkuji předem za informaci


Dotaz na APOKS z 11.10.2021:
Obrátil jsem se na komínovou asociaci a místní stavební úřad s následujícím podnětem ohledně vývodu spalin plynového kotle skrz fasádu bytového domu. Každý z nich má jiný názor. Komínová asociace současný stav považuje za závadu a je třeba ji řešit a odstranit. Stavební úřad ji řešit nechce, neboť plynové kotle byly instalovány před 1. 2. 2008. Takže aktuální situace je taková, že spaliny z plynového kotle na vytápění a ohřev TUV (24kW) jsou vyvedeny 2 metry přímo pod naším původním oknem, tedy zplodiny vnikají, jsou nasávány do našeho bytu a mohou negativně ovlivňovat život jeho obyvatel.
Jaký je tedy správný názor, jak se má správně postupovat, a jak mám postupovat já?


1) Předchozí dotaz na asociaci a poté na stavební úřad:

V bytovém domě o 3 podlažích je odvod spalin plynových kotlů provozovaných ve dvou bytech v 1. a 2. podlaží proveden skrz fasádu a trubkami o venkovní délce max 30 cm , a tedy pod okny bytů v hořejších patrech. V ochranných pásmech se tedy nacházejí okna, francouzská okna, balkónky hořejších bytů. Bytový dům je cihlový z r. 1949 a každý byt má min 3 svoje vlastní komíny. Ostatních 7 bytů má spaliny z plynových kotlů standardně odvedeny skrz komíny. A tedy určitě nebyl důvod při instalaci kotlů jít s odvodem spalin skrz fasádu. Je možné tolerovat tento stav (např. do další výměny kotlů) nebo pokud kotle byly instalovány před nějakým určitým datumem? A zde se prosím ptám konkrétně, co by to bylo za rozhodující datum? První instalace kotlů byla provedena ve všech bytech v roce 1996. Anebo tento stav je špatný a je třeba jej napravit?

2) Vyjádření komínové asociace:

Vyústění odvodu spalin na fasádu tak, že může dojít k "ovlivnění" okolních bytů, je nutno považovat za závadu, a to bez ohledu na dobu uvedení do provozu. Je třeba provést písemné ohlášení na stavební úřad. Ten zjistí, zda komíny byly povoleny a jsou provozovány v souladu s legislativou. Vaší povinností není oznámení technicky, nebo legislativně zdůvodňovat.

3) Vyjádření stavebního úřadu

Protože stavební úřad změnu způsobu vytápění v bytě pana xx nepovoloval, nemá tedy k dispozici dokument s vyznačením ochranného pásma. Plynofikace domu probíhala v 90, letech minulého století, instalace plynové kotle v bytě pana xx byla provedena v této době. Tehdy platný stavební zákon č. 50/1976 Zákon o územním plánování a stavebním řádu změnu způsobu vytápění, zapojení plynového kotle s vyústěním do fasády nijak neřešil, tedy taková stavební úprava nepodléhala stavebnímu povolení.
V současné době toto řeší ČSN 73 4201-Komíny a kouřovody -navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Tato norma se se touto problematikou zabývá až od změny k 1.2.2008. Před touto změnou tento problém neřešila.
Problematiku v době instalace plynového spotřebič Turbo (atmosferický plynový kotel vyvedený obvodovou zdí do volného ovzduší ) řešila pouze TPG 800 01. Na platnost těchto pravidel bylo přihlíženo jako na platnost technických norem a dodavatelé plynových kotlů je kromě svých doporučení uváděli i v montážních návodech. Ochranné pásmo vyústění kde nesmějí být okna a jiné stavební otvory v té době vůbec nezáviselo na výkonu ani třídě Nox.
V současné době platná vyhláška č.268/2009 Sb., jakož i připravovaná novela, povolují vyústění na fasádu pouze v technicky odůvodněných případech a při dodržení normovaných hodnot. Obecně se za relevantní normu považuje ČSN 73 4201.
Vztah ČSN 73 4201 (národní norma) a evropských norem není výkladově zcela jednoznačný. V každém případě jednotlivé členské státy mají právo zpracovat v oblasti spalinových cest vlastní normu. Ta by obecně měla respektovat evropskou legislativu, ale může obsahovat i zpřesňující nebo místně platná omezení. Česká republika toto právo využila a ČSN 73 4201 je tedy u nás považována za normu, na kterou se odvolává výše uvedená vyhláška. Touto cestou jsou ustanovení normy obecně závazná.
K původnímu dotazu - v případě, že dochází nebo může docházet k ohrožení života, zdraví nebo majetku je třeba příslušné provedení spalinové cesty považovat za závadu a jako takovou ji řešit, a to bez ohledu na dobu jejího povolení. Možnost újmy na životě, zdraví nebo majetku obecně nelze tolerovat.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
tisk