Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.8.23 / dotaz č. 165320
Dobrý den,
v malém bytovém domě (6 bytů) jsme instalovalo novou společnou kotelnu na ohřev TUV a ohřev vody pro vytápění do radiátorů. Rozumíme-li tomu správně, musíme nyní nainstalovat měříče na vodu s dílkovým odečtem.

Můžeme si odečty i vyúčtování dělat sami, jako doposud?
A doporučil byste nám nějaký vhodný software na odečty a vyúčtování, prosím?

Děkuji,
Ing. Dušan Kolínek
Ostrava - Zábřeh

Tel.: 602 684 419
Email: dusan.kolinek@seznam.cz
Dobrý den,

Pokud provádíte rozůčtování 1 x měsíčně, pak můžete dělat takto jako doposud.

Novela zákona č. 67/2013 Sb., Zákon o službách, s účinností od 1.1.2023, část k tomuto tématu platí až od 1.1.2024 předkládá povinost instalovat toto vzdálené měření (výrobců je na trhu mnoho)

toto měřidlo/zařízení dálkově odečítatelné instalovat až při odečtu s dosahem nad 250 m - tzn. ve vašem případě není třeba.
"Povinnost se považuje za splněnou, pokud poskytovatel služeb zpřístupní příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění příjemce služeb alespoň 1 x vyrozumí. Příjemce služeb však může písemně požádat poskytovatele služeb o zasílání informací o spotřebě v listinné podobě po dobu aktuálního zúčtovacího obdob, v takovém případě je příjemce služeb povinen uhradit náklady s tím spojené a poskytovatel služeb může žádat zálohu na úhradu těchto nákladů.
Náklady na poskytování informací nelze zahrnout do nákladů na služby (podle návrhu lze do nákladů zahrnout pouze náklady v případě papírového informování o spotřebě).
Pro účely tohoto zákona se dálkově odečitatelným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie rozumí takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, které samo nebo prostřednictvím jiného již nainstalovaného zařízení umožňuje provedení odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů. Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie však nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl instalován před 1.1.2022 a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie.

Tzn. v dle výše uvedeného toto ve Vašem případě není ještě povinnost - ta se předpokládá až od roku 2027 při výměně měřidla, ale na druhou stranu je základním prvkem - a metodou jak hospodařit s energií...tzn. ideální jsou i podrobnější odečty a přístupy jednotlivých nájemců, aby dokázali správně hospodařit s toky jednotlivých medií.

Dnešní možnosti dávají možnost přístupu přes cloudové rozhraní a zároveň dokážou také pravdielně či alarmově informovat o předpokládaných změnách a zamezit tak případných havariím např. na odečtech dodávek vody apod..

V případě doplnujících otázek mě můžete také informovat na tel. č. 725 656 088

S pozdravem
David Sýkora
sykora@projectdesign.cz