Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.8.23 / dotaz č. 166695
Manželka má domek po rodičích, byla provedena celková oprava ( odizolování stěn od zemní vlhkosti, zateplení, výměna oken, napojení na domovní čistírnu odpadních vod) V domku je ale stále vytápění lokálními topidly. Uvažujeme o ústředním vytápění tepelným čerpadlem.
Na to ale nemáme dost finančních prostředků. Prosíme o radu, zda by bylo možné získat nějakou dotaci na pořízení rozvodu ústředního vytápění a pořízení tepelného čerpadla.
Domek není trvale obýván. Jsme s manželkou oba důchodci. Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
od září letošního roku budete moci požádat o dotaci SFŽP z programu "Nová zelená úsporám" v podoblasti C.1 - výměna zdrojů tepla. Podrobnější informace naleznete v závazných pokynech pro žadatele zveřejněných k výzvě, které jsou ke stažení na stránkách https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/. Jedná se o dotaci na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Výše dotace je 40 - 140 tis.Kč.

Pro Vás, jakožto domácnost starobních důchodců, bude asi vhodnější "kotlíková dotace". Od začátku září (pro Středočeský kraj je termín 5.9.2023) bude možné žádat o kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy prostřednictvím krajského úřadu (https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/).

Žádat může vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu). Žadatel a všichni členové jeho domácnosti musí pobírat ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti musí pobírat příspěvek na bydlení.

Lze čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.
Typy podporovaných zdrojů tepla
- kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
- kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
- elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).
Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována.

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
- tepelné čerpadlo 180 000
- kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 130 000
- kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
- stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
- stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
- stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
- náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
- náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu.

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadu, kde lze využít také odborné poradenství.

S pozdravem,
EKIS Rakovník
Ing. Lubomír Tichý
Odpovídá:  Ing. Lubomír Tichý - EKIS Rakovník Ing. Tichý
Téma:  Vytápění
tisk