Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.8.23 / dotaz č. 167388
Dobrý den, mám dotaz k nově dané podmínce u dotačního programu Oprav dům po babičce. V médiích proběhla informace, že se program bude týkat pouze domácností vlastnící jednu nemovitost. Zajímá mě, jak je to v případě, že rekonstruovaný dům má 2 vlastníky? Zkoumat se budou nemovitosti každého z nich? Když je vlastníkem jedna osoba, bude se zjišťovat majetek pouze této osoby nebo i manžela? Když se jedná o nesezdaný pár, bude někdo zkoumat majetek druhého partnera, když v žádosti o dotaci nebude figurovat? Děkuji.
Dobrý den,

dovolím si začít popisem, co dotační program Oprav dům po babičce nabízí a následně pak pro koho je určen a kdo může žádat.

Program nabízí domácnostem zálohové financování komplexních renovací nemovitostí. Úspěšní žadatelé zároveň získají možnost čerpat zvýhodněný úvěr ze stavebních spořitelen.

Cílem programu je zrychlit tempo renovací za účelem snižování energetické náročnosti budov, využití stávajícího bytového fondu a zvyšování dostupnosti kvalitního a úsporného bydlení.

Kdo může o dotaci žádat

Program je určen vlastníkům rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnancům, zaměstnavatelům, osobám samostatně výdělečně činným, pracujícím důchodcům, pracujícím studentům a učňům, rodičům na mateřské dovolené. Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.

Dotační podmínky programu Oprav dům po babičce není limitován vlastnictvím více nemovitostí, v dotačních podmínkách se pouze výslovně uvádí kdo může být oprávněným žadatelem :

Oprávnění žadatelé a příjemci podpory

Žadatelem o podporu může být pouze zletilá ekonomicky aktivní fyzická osoba, která je vlastníkem
stávajícího (předmětného) rodinného domu (definice rodinného domu popsána v odstavci níže).

Kdy podporu nelze dle dotačních podmínek získat :

- pokud žadatel nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu, popř. je toto právo omezeno, např.
soudcovskou či exekutorskou zástavou, je nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětného domu a dům je předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu.
Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou na závadu;

- pokud je předmětem žádosti stavba, na jejíž výstavbu byla v minulosti poskytnuta podpora z programu
Zelená úsporám, Nová zelená úsporám 2013 popř. Nová zelená úsporám v oblasti B;

- pokud je žadatelem osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce, popř. to vylučují jiné, zákonem
stanovené důvody.

Místo realizace projektu a programem podporované typy staveb

- Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.

- Definice rodinného domu musí být naplněna pro dům v navrhovaném stavu (tj.
po dokončení realizace podporovaných opatření) a následně po celou dobu udržitelnosti. V případě,
kdy dům ve stávajícím stavu neplní definici rodinného domu, je možné obdržet podporu
pouze v případě, že před započetím realizace opatření dům plnil účel vyžadující vytápění během
celého otopného období v jeho převážné části, a celková energeticky vztažná plocha domu
v navrhovaném stavu nepřekročila 350 m2.

- Pro účely programu je za stávající rodinný dům považována také stavba nového rodinného domu
umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci

Rodinný dům

je v případě nových staveb stavba pro bydlení dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři
samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, a je (bude) jako
rodinný dům zapsána v katastru nemovitostí.

V případě stávajících staveb jsou pro účely programu za rodinné domy považovány:
- stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty,
- obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,
- stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro bydlení,
- vymezené bytové jednotky (viz definice) v rodinných a bytových domech, s řadově
uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem
užívání odpovídají řadovým rodinným domům, a nemají společné prostory a tyto bytové
jednotky stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídají rodinnému domu.
- jednotlivé samostatně stojící budovy rodinného domu (evidované společně pod jedním číslem
popisným), pokud každá z nich stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídá
rodinnému domu a je k bydlení užívána a současně je i vymezenou bytovou jednotkou dle
definice.

Za rodinný dům se pro potřeby programu nepovažují:
- stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem,
- stavby dočasné,
- výrobky plnící funkci stavby.
Ve sporných případech stanoví kategorii stavby, pro potřeby řízení o žádosti o podporu, Fond.

- Podpora nebude poskytnuta v případě, že plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. k pronájmu
přesáhne 20 % celkové plochy RD.

S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar M- Ekis , ES MPO 1410