Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.9.23 / dotaz č. 167427
Dobrý den,
chtěl bych v objektu řadových garáží (5x garáž) provést z jedné větší garáže změnu užívání na byt či rekreaci, jedná se o cca 30% celkové půdorysné plochy garáží. Je pro povolení této změny nutné zpracování PENB?
Děkuji
Odpověď na dotaz č. 167 427 je následující:
Tazatele by měly zajímat dva problémy, a to:
1.: Jak koncipovat průkaz energetické náročnosti budovy a jak pojmout předmět tohoto průkazu
2.: V případě montáže fotovoltaické elektrárny na střeše budovy: jak postupovat, aby nebyly porušeny legislativní předpisy, ohledně požárně bezpečnostního řešení a ohledně statické únosnosti střechy v důsledku zvýšeného zatížení střechy.
Při vypracování odpovědi na tento dotaz jsem vycházel z následujících stavebně - technických předpokladů:
- jedná se o jednu budovu, ve které je vybudováno 5,0 garáží. Tato budova jako celek (tj. s pěti garážemi) byla takto zkolaudována a uvedena do provozu,
- budova jako celek (tj. 5 garáží) je nevytápěná. Jediná spotřeba energie v této budově je pouze pro osvětlení těchto garáží.
Co chce tazatel v budově provést ? Z jedné větší garáže chce vybudovat prostor pro bydlení (nebo prostor pro rekreaci). Z toho plyne, že se jedná o změnu užívání části budovy, a to zrušením prostoru garáže a jeho přebudováním na prostor pro bydlení (nebo na prostor pro rekreaci).
Co to znamená ? Z hlediska stavebního zákona se jedná o změnu dokončené stavby (byť částečnou) dle § 137, odst. 4, písm. a) stavebního zákona č. 283/2021Sb. Tudíž pro prostor pro bydlení (nebo pro rekreaci) platí legislativní požadavky na stavby uvedené v § 145 zákona č. 283/2021Sb., tj.:
- požární bezpečnost stavby
- ochrana zdraví osob a zvířat
- úspora energie !!!
- mechanická odolnost a stabilita stavby
- bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě stavby
- ochrana životního prostředí
- udržitelné využívání přírodních zdrojů
Jádrem dotazu je právě otázka úspory energie. Aby, v rámci změny dokončené stavby, se vyhovělo legislativnímu požadavku úspory energie, bude nutno výše popisovanou změnu dokončené stavby naprojektovat a vybudovat tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 406/2000Sb. v platném znění. Proto dle tohoto zákona bude nutné pro tu ucelenou část budovy, na které se bude realizovat změna dokončené stavby (tj. přebudování části stavby na místo pro bydlení), vypracovat i průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB).
Tento PENB by měl být koncipován tak, aby řešil pouze tu ucelenou část budovy, která se přebuduje na prostor pro bydlení (nebo pro rekreaci). Tento průkaz bude vypracován, jako by byl pro větší změnu výše popisované dokončené budovy – nikoliv pro novou budovu.
Výše popisovaná změna dokončené budovy bude podrobena stavebnímu a územnímu řízení. A v rámci tohoto správního řízení bude nutné místně příslušnému stavebnímu úřadu úředním dokumentem (PENB) prokázat, že tato změna je v souladu s legislativními požadavky zákona č. 406/2000Sb. v platném znění.
A nyní k problému č. 2 podávám následující odpověď: pro ucelenou část budovy, která bude sloužit pro bydlení (nebo pro rekreaci), bude nutné zajistit dodávku energie pro tyto účely:
pro vytápění
pro ohřev teplé vody
ev. pro nucené větrání
pro osvětlení
Předpokládám, že pro tuto část budovy bude zřejmě jediným energonositelem elektřina. Z toho plyne, zdrojem tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody bude zřejmě tepelné čerpadlo. Aby průkaz energetické náročnosti s tímto zdrojem tepla vyhověl, bude asi nutné si „dopomoci“ fotovoltaickou elektrárnou (dále jen FVE) na střeše této ucelené části budovy. Aby provoz této FVE byl bezpečný, bude nutné v rámci zpracování projektové dokumentace, mimo jiné, zajistit:
- kladné závazné stanovisko orgánu protipožární ochrany k provozování FVE
- řádný posudek statika, který prokáže, že střecha ucelené části budovy unese nejen vlastní FVE včetně podpůrné konstrukce, ale i zvýšené nároky na přenesení zatížení např. návějem sněhu. Dále posudek statika musí určit, jakým způsobem bude FVE, včetně podpůrné konstrukce k nosné konstrukci střechy, připevněna.