Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.9.23 / dotaz č. 168940
Dobrý den. Chceme v rámci rekonstrukce staršího objektu v obci Sudkov využít některé dotační tituly. Rekonstrukce předpokládá zateplení, výměnu oken a dveří, FVE, výměna zdroje tepla z tuhých paliv na TČ a další. Můžete nám poradit jak správně postupovat, jaké musíme dodržet parametry pro jedmotlivá opatření, jakou budeme pitřebovat dokumentaci pro případné získání dotace apod.
Děkuji Juřička Martin
Dobrý den,

Pro vlastníky stávajících rodinných domů je pro možnost dotace dílčích energeticky úsporných opatření určen dotační titul „NZÚ rodinné domy“.
Podporována jsou opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

Pro snížení energetické náročnosti rodinných domů je možno z dotačního titulu „NZÚ rodinné domy“ získat dotace na :
- zateplení - a to dílčí, základní nebo optimální (dle celkového rozsahu zateplení)
- výměnu zdroje tepla
- přípravu teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systém řízeného větrání,
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalaci stínicí techniky,
- zelenou střechu,
- ekomobilitu (nabíjecí stanice pro elektromobil).

V případě kombinace výše uvedených (touto výzvou podporovaných) energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.
Žádosti k této aktualizované výzvě budou přijímány od konce září 2023 (příjem stávajícího kola výzvy NZÚ Rodinné domy byl v červnu ukončen).
Detailní podmínky pro získání této dotace jsou uvedeny v pokynech „NZÚ RD Závazné pokyny“ .

O dotaci je nutno požádat elektronicky stanovenou formou a doložit požadované podklady. K žádosti je nutno doložit souhlas případných spolumajitelů RD.

Pro získání dotace na zateplení (a výměnu oken a venkovních dveří) z uvedené dotace NZÚ Rodinné domy musí provedená energeticky úsporná opatření splnit minimální předepsané technické parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie - a to ve výši min. 10 % úspory (detailněji viz. str. 13 dotačních podmínek).
Dosažená úspora energie k titulu zateplení (včetně výměny oken a venk. dveří) se dokladuje v předepsaném odborném posudku autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních .

Provedení zateplení a energeticky úsporných opatření se dokládá (jak uvedeno výše) odborným posudkem, obsahujícím výše uvedené Průkazy energetické náročnosti před a po opatřeních a obsahujícím dále také předepsaný rozsah projektu provedeného zateplení a souvisejících úprav. Rozsah odborného posudku pro zateplení je uveden v podmínkách na str. 10 – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/.

Podmínky získání dotace pro výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku atd. jsou podrobně řešeny v podmínkách dotace - jsou zde uvedeny požadované technické parametry a doklady, stejně jako obsah odborného posudku k těmto položkám, který nutno přiložit.

Provedení energeticky úsporných opatření se dále dokládá vynaloženými náklady jejich realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně nákladů na odborný posudek s projektovou přípravou (dle druhu zvolených energeticky úsporných opatření).
Dotací je možno získat 50 % nákladů na zateplení ( max až 950 tis Kč), na ostatní položky dle dotačního ceníku.

Poznámka - Pro případné předběžné stanovení a posouzení přínosu úspor případného zateplení obálky budovy a případně dalších energeticky úsporných opatření doporučuji - a je účelné - zpravování návrhu možností energetických úspor NEO - formou poradenství EKIS a M-EKIS, které může zahrnout speciální konzultace typu „návrh energetických opatření“ (NEO) na základě žádosti o vypracování (vypracování je zdarma).
Prostřednictvím EKIS je tedy možno u mě (nebo u jiného zvoleného specialisty Ekis) zadat zdarma vypracovat celkový výše uvedený návrh energetických opatření (NEO) pro lepší orientaci při rozhodování zda a co připravit pro realizaci.
Tento návrh energetických opatření NEO však neobsahuje konkrétní výpočty a nenahrazuje odborný (energetický) posudek. Zvýší však Vaši informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření.

(Poznámka 1 - pro rodinné domy je od září nově dále určen dotační titul NZÚ Oprav dům po babičce - žádosti budou přijímány od konce září 2023.
Tento dotační titul požaduje jako základní podmínku provedení komplexního zateplení domu s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu. Současně je zde podmínka vlastnictví pouze jednoho domu, ve kterém bydlím. Výhodou je zde možnost možnost zálohové platby.)

(Poznámka 2 - na rodinný dům je určen také dotační titul programu NZÚ Light, který je ovšem dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, což z kontextu Vašeho dotazu není Váš případ.)

Pro vypracování přesného energetického posouzení výchozího stávajícího stavu formou průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je obecně nutno provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizaci), zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho zařízení a zejména faktem, zda je k dispozici použitelná platná projektová dokumentace Vašeho domu. Zpracování PENB pro stávající stav dle stávající legislativy obsahuje také návrh energeticky úsporných opatření, který může být vodítkem pro celkové rozhodování o rozsahu přípravy a realizace energeticky úsporných opatření.

S ohledem na pravidla není tato poradna i-Ekis určena ke zpracování a podávání konkrétních cenových a obchodních nabídek ale je určena jen pro obecnou poradenskou činnost v oblasti zejména energetiky staveb, energetických úspor, snižování spotřeby energií a cesty k jejich dosažení, ochrany životního prostředí a dotačních možností NZÚ na podporu energetických úspor.
Případnou konkrétní poptávku na vypracování Průkazu energetické náročnosti a odborného posudku doporučuji řešit přímou komunikací na adresu vybraného specialisty mimo tuto internetovou poradnu.


S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410