Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.10.23 / dotaz č. 172302
Zdravím Vás, pane Flašare,

moc děkuji za Vaši odpověď v eksisu ze dne 18.9.2023.
Stále mám však pocit, že jsme si neporozuměli.
Jedná se o dva byty v rámci jednoho domu. Vytápění na bytové jednotky jsou řešeny zvlášť. Proto se ptám, zda je možné zdroj tepla z kotle na tuhá paliva v rámci dotace vyměnit u jednoho bytu a bude se na to dotace vztahovat, především po té technické stránce – zda přechod pouze jedné jednotky bytové splní parametry pro čerpání dotace. Má to dva různé vlastníky a pokud měním vytápění pouze u jedné jednotky, předpokládám, že souhlas vlastníka druhého bytu nepotřebuji. Jedná se o ten dům na Dolní Moravě, který jsme již spolu řešili.
Zde sice dnes to je forma spoluvlastnictví, ale dům se bude rozdělovat na jednotky a tedy u každé bude výlučný vlastník. Podstata mojí otázky tedy netkví ve vlastnictví, ale v principu NZÚ, kdy se stále píše o domě a zdroji vytápění a ne o bytě a zdroji vytápění.

Předem moc děkuji za upřesňující odpověď.

S pozdravem

Tesařová
Dobrý den,

nejprve si pro přehlednost dovolím citovat a sumarizovat dotčené části dotačních podmínek NZÚ Rodinné domy - pro výměnu zdroje tepla:

2.1 Oprávnění žadatelé a příjemci podpory

a) Žadatelem o podporu může být pouze:
- vlastník stávajícího rodinného domu,
- stavebník nového rodinného domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby,
- nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),
- v případech územního samosprávného celku, který splňuje podmínky být oprávněným žadatelem, může, po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, podat žádost a přijmout podporu i příspěvková organizace zřízená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
b) Žadatel, případně územně samosprávný celek, za který podává žádost jeho příspěvková organizace, musí zůstat vlastníkem budovy či stavby, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj. od podání žádosti až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „rozhodnutí“). Výjimky z tohoto ustanovení jsou umožněny pouze v případech uvedených v kapitole 10.
c) Podporu nelze poskytnout v případě že:
- žadatel nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu, popř. je toto právo omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, je nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory je předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu (blíže viz zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, oddíl čtvrtý – Zajištění věci dle § 78

2.2 Místo realizace projektu, podporované typy staveb

a) Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.
b) Definice rodinného domu dle kapitoly 12 musí být naplněna pro budovu v navrhovaném stavu (tj. po dokončení realizace podporovaných opatření) a následně po celou dobu udržitelnosti. V případě, kdy budova ve stávajícím stavu neplní definici rodinného domu, je možné poskytnout podporu pouze v případě, že před započetím realizace opatření budova plnila účel vyžadující vytápění během celého otopného období v její převážné části, a celková energeticky vztažná plocha budovy v navrhovaném stavu nepřekročila 350 m2.
c) Na opatření realizovaná na stavbě nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci1 lze žádat za stejných podmínek jako v případě stávajících rodinných domů, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2 a k odstranění původní stavby došlo bezprostředně a v souvislosti s přípravou stavby nového domu.
d) Ve sporných případech stanoví kategorii stavby, pro potřeby řízení o žádosti o podporu, Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“).

5.1 Dokumenty požadované při podání žádosti

Dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu, předkládá žadatel v rámci evidence žádosti do AIS SFŽP ČR.
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU
1. Odborný posudek – v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace uvedené v kapitole 7.
2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA
1. Prohlášení žadatele, že má zajištěn souhlas spoluvlastníků nemovitosti s provedením opatření a přijetím podmínek podpory – pouze v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Prohlášení žadatel učiní přijetím textu čestného prohlášení v systému AIS.

A TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO ODPOVĚĎ NA VÁŠ DOTAZ

dle bodu 4.3.1 Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce rodinného domu s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:
kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5 za některý ze zdrojů dle tabulky 6, žádost o tuto podporu musí být podána nejpozději do dne, který předchází dni zákazu provozu těchto kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny),

12 ZÁKLADNÍ DEFINICE UŽÍVANÝCH POJMŮ A ZKRATEK

Byt je místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k bydlení. Bytem je tedy pouze takový prostor, který byl stavebním úřadem „určen“ k bydlení, tj. takový, který byl zkolaudován.

Bytová jednotka
zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Bytová jednotka je věc nemovitá.

ZÁVĚR

Pokud se ve Vašem případě jedná o vymezenou bytovou jednotku v rodinném domě, je získání podpory možné.
Výraz nemovitost se v dotačních podmínkách vztahuje k vymezené bytové jednotce rodinného domu, včetně souhlasu spoluvlastníků (nemovitosti - vymezené bytové jednotky) při podání žádosti dle dotačních podmínek.
V pochybnostech rozhoduje Státní fond životního prostředí České republiky („Fond“).


S pozdravem Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410