Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.11.23 / dotaz č. 176632
Dobrý den,
jak je potřeba postupovat při žádosti a co je potřeba předložit pro zpravování návrhu možností energetických úspor NEO městského rodinného domu - formou poradenství EKIS ?
Jakou má tento návrh vypovídací schopnost ?
Dobrý den,

návrh energeticky úsporných opatření (NEO) je formou bezplatného poradenství EKIS a M-EKIS. Jedná se o koncepční návrh energeticky úsporných opatření a posouzení jejich přínosu - např. celkového nebo dílčího zateplení obálky budovy, výměny otvorových výplní, změny vytápění a případně další opatření z palety podporovaných opatření v rámci dotačního titulu NZÚ . Výstupem návrhu NEO je písemný dokument předepsaného formátu, který obsahuje
- identifikační údaje (klient, zpracovatel návrhu, stavba, podklady)
- popis navržených energeticky úsporných opatření,
- odborný odhad nákladů na jednotlivá navržená opatření,
- výši dosažitelné dotace na jednotlivá navržená opatření
- odborný odhad úspory energie z titulu realizace navržených energeticky úsporných opatření .

Návrh možností energetických úspor NEO formou poradenské služby EKIS a M-EKIS je možno vypracovat na základě konzultace a žádosti o jeho vypracování (vypracování je zdarma).
Prostřednictvím této podporované poradenské služby je tedy možno pro daný dům u mě (nebo u jiného zvoleného specialisty Ekis) zadat zdarma vypracování výše uvedeného návrhu energetických opatření (NEO) - jako podkladu pro orientaci při rozhodování zda a co připravit pro realizaci energetických úspor.

Návrh energetických opatření NEO je odborným odhadem s předběžným propočtem dle předložených a projednaných podkladů a parametrů stavby. Neobsahuje konkrétní detailní energetické výpočty a nenahrazuje výpočet ani průkaz energetické náročnosti. Jeho účelem je zvýšit informovanost pro rozhodování o realizaci energeticky úsporných opatřeních a jejich přínosech.

Pro vlastníky stávajících rodinných domů je pro podporu realizace energeticky úsporných opatření určen dotační titul „NZÚ Rodinné domy“, který umožňuje získání dotační podpory celkových i dílčích energeticky úsporných opatření.
Podporována jsou opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

Pro podporu snížení energetické náročnosti rodinných domů je možno z uvedeného dotačního titulu „NZÚ rodinné domy“ získat dotace na :
- zateplení - a to dílčí, základní nebo optimální (dle celkového rozsahu zateplení včetně výměny otvorových výplní))
- výměnu zdroje tepla vytápění
- přípravu teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systém řízeného větrání,
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalaci stínicí techniky,
- zelenou střechu,
- ekomobilitu (nabíjecí stanice pro elektromobil).

V případě kombinace výše uvedených (touto výzvou podporovaných) energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.
Žádosti k této aktualizované výzvě jsou přijímány od 26. září 2023.
Detailní podmínky pro získání této dotace jsou uvedeny v pokynech „NZÚ RD Závazné pokyny“ .

O dotaci se žádá elektronicky stanovenou formou a je nutno doložit požadované podklady. K žádosti je nutno doložit souhlas případných spolumajitelů předmětného rodinného domu.

Pro získání podpory z uvedené dotace NZÚ Rodinné domy na zateplení musí provedená energeticky úsporná opatření splnit minimální předepsané technické tepelně izolační parametry a předepsanou výpočtovou úsporu dodané a neobnovitelné energie - a to ve výši min. 10 % úspory této energie (dokládá se protokolem s výpočty energetické náročnosti - detailněji viz. dotační podmínky).
Úspora energie se v žádosti dokladuje v předepsaném odborném posudku autorizovaným projektem zateplení a průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a průkazem energetické náročnosti stavu budovy s provedenými opatřeními.

Po realizaci se provedení energeticky úsporných opatření dokládá předepsaným rozsahem dokladů o vynaložených nákladech) a předepsaným rozsahem odborného posudku. Obsah a rozsah odborného posudku pro jednotlivé druhy energeticky úsporných opatření je uveden v dotačních podmínkách – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/.

Podmínky získání dotace pro výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku atd. jsou podrobně řešeny v dotčené části podmínek dotace - jsou zde uvedeny požadované technické parametry a doklady, stejně jako obsah odborného posudku k těmto položkám, který nutno přiložit.

Provedení energeticky úsporných opatření se dále dokládá vynaloženými náklady jejich realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně nákladů na odborný posudek s projektovou přípravou (dle druhu zvolených energeticky úsporných opatření).
Dotací je možno získat 50 % nákladů na zateplení a výměnu otvorových výplní ( max až 950 tis Kč na dům), na ostatní položky dle dotačního ceníku.


S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410