Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.11.23 / dotaz č. 177148
Dobrý den.
Prosím o propočet tepelných úspor pro dotace zelená úsporám.Jestli dosáhnu na dotaci zelená úsporám a do jakého zařazení skupiny žádosti zapadám (Dílčí/Základní/Komplet) ?Pokud "ANO "jestli je možné udělat projektovou dokumentaci pro žádost zelená úsporám a pomoci při vyřízení dotací.Jedná se o rodiný dům, ve kterém proběhla rekonstrukce výměny oken- trojsklo a thermofasády.
Děkuji za odpověd FRANK
Dobrý den,

Pro dotační podporu energeticky úsporných opatření rodinných domů je určen dotační titul „NZÚ rodinné domy“.
Podporována jsou opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

Pro dotační podporu snížení energetické náročnosti rodinných domů je možno z dotačního titulu „NZÚ rodinné domy“ získat dotace na :
- zateplení - a to dílčí, základní nebo optimální (dle celkového rozsahu zateplení včetně výměny otvorových výplní))
- výměnu zdroje tepla vytápění
- přípravu teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systém řízeného větrání,
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalaci stínicí techniky,
- zelenou střechu,
- nabíjecí stanice pro elektromobil)

V případě kombinace výše uvedených (touto výzvou podporovaných) energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.
Žádosti k této aktualizované výzvě jsou přijímány od konce září 2023.
Detailní podmínky pro získání této dotace jsou uvedeny v pokynech „NZÚ RD Závazné pokyny“ .

Dotační žádost se podává elektronickou formou a je nutno doložit požadované podklady. K žádosti je potřeba doložit souhlas případných spolumajitelů předmětného rodinného domu.

Pro získání dotace na zateplení (a výměnu oken, dveří a zasklení v obálce budovy) z dotačního titulu NZÚ Rodinné domy musí navržená a provedená energeticky úsporná opatření splnit
- minimální předepsané tepelně izolační parametry
- předepsanou výpočtovou úsporu dodané a neobnovitelné energie ve výši min. 10 % (dokládá se protokolem o výpočtu energetické náročnosti - detailněji viz. dotační podmínky).
Požadovaná úspora energie se v žádosti dokladuje
- v předepsaném formátu odborného posudku autorizovaným projektem zateplení (včetně případné výměny oken a dveří)
- a průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy
- a průkazem energetické náročnosti stavu budovy s provedenými opatřeními.

Po realizaci se provedení energeticky úsporných opatření dokládá
- předepsaným rozsahem dokladů o vynaložených nákladech
- a předepsaným rozsahem odborného posudku s potvrzením odborného technického dozoru o provedení dle potvrzeného projektu.
Obsah a rozsah odborného posudku pro jednotlivé druhy energeticky úsporných opatření je uveden v dotačních podmínkách – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/.

Podmínky získání dotace pro případnou výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku atd. jsou podrobně popsány v dotčené části podmínek dotace NZÚ - jsou zde uvedeny požadované technické parametry a doklady, stejně jako obsah odborného posudku k těmto položkám, který nutno přiložit.

Dotací je možno získat 50 % nákladů na zateplení a výměnu otvorových výplní ( max až 950 tis Kč na dům), na ostatní položky lze obdržet příspěvky dle dotačního ceníku, celkově do 50 % doložených vynaložených nákladů, včetně nákladů na odborný posudek a projektovou přípravu (ve výši dle druhu zvolených energeticky úsporných opatření). .

Doporučení - pro předběžné stanovení a posouzení přínosu úspor zateplení teplosměnné obálky budovy a dalších případných energeticky úsporných opatření je vhodné využít možnost bezplatného zpravování návrhu energetických úspor pro Váš dům (tzv. NEO) - formou poradenství M-EKIS, které může zahrnout tyto konzultace typu „návrh energetických opatření“ (NEO) - a to na základě žádosti o vypracování (vypracování je zdarma).
Prostřednictvím EKIS je tedy možno u mě (nebo u jiného zvoleného specialisty Ekis) zadat zdarma vypracovat resp. předběžně posoudit celkový návrh zamýšlených a doporučených energetických opatření - zejména pro lepší orientaci pro rozhodování zda a co a jak připravit pro realizaci.
(Tento návrh energetických opatření NEO však nenahrazuje odborný (energetický) posudek. Zvýší však Vaši informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření.)

Pro vypracování přesného energetického posouzení výchozího stávajícího stavu formou průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je obecně nutno provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizaci), zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho zařízení a zejména faktem, zda je k dispozici použitelná platná projektová dokumentace Vašeho domu. Zpracování PENB pro stávající stav dle stávající legislativy obsahuje také návrh energeticky úsporných opatření, který může být vodítkem pro celkové rozhodování o rozsahu přípravy a realizace energeticky úsporných opatření.

Detailněji možno po dohodě řešit konzultací s nahlédnutím do dostupných projektů a podkladů, případnou obhlídkou, místo a čas dohodou.


S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410