Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.1.24 / dotaz č. 183079
Dobrý den,

v současnosti řeším rekonstrukci rodinného domu. Měl bych zájem o využití dotace Oprav dům po babičce. Vztahuje se tato dotace i pro kompletní rekonstrukce včetně přístavby patra? V rámci rekonstrukce je v plánu kompletní zateplení domu včetně podlah a střechy.

Předem děkuji
Dobrý den,

dotační program NZÚ Oprav dům po babičce podporuje komplexní renovace nemovitostí a nabízí domácnostem zálohové financování. Úspěšní žadatelé zároveň získají možnost čerpat zvýhodněný úvěr ze stavebních spořitelen.

Cílem programu je zrychlit tempo renovací za účelem snižování energetické náročnosti budov, zvýšit využití stávajícího bytového fondu a zvýšit dostupnost kvalitního a úsporného bydlení.

Stručně k podmínkám
a) Žadatelem o podporu může být pouze zletilá ekonomicky aktivní fyzická osoba, která je vlastníkem stávajícího rodinného domu.
b) Podporu nelze poskytnout v případě že:
- žadatel má závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy;
- žadatel nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu, popř. je toto právo omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, je nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory je předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu (blíže viz zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, oddíl čtvrtý – Zajištění věci dle § 78 a násl.). Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou na závadu;
- předmětem žádosti je stavba, na jejíž výstavbu byla v minulosti poskytnuta podpora z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám 2013 popř. Nová zelená úsporám v oblasti B;
- žadatel nebo některý ze členů domácnosti vlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členského podílu v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu;
- navrhovaná opatření v oblasti podpory A (zateplení) byla dokončena před 17. 7. 2023;
- žadatelem je osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce, popř. to vylučují jiné, zákonem stanovené důvody.

Místo realizace projektu a programem NZÚ Oprav dům po babičce podporované typy staveb

- Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.
- Definice rodinného domu musí být naplněna pro dům v navrhovaném stavu (tj.
po dokončení realizace podporovaných opatření) a následně po celou dobu udržitelnosti. V případě,
kdy dům ve stávajícím stavu neplní definici rodinného domu, je možné obdržet podporu
pouze v případě, že před započetím realizace opatření dům plnil účel vyžadující vytápění během
celého otopného období v jeho převážné části, a celková energeticky vztažná plocha domu
v navrhovaném stavu nepřekročila 350 m2.
- Pro účely programu je za stávající rodinný dům považována také stavba nového rodinného domu
umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci

Rodinný dům

je v případě nových staveb stavba pro bydlení dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři
samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, a je (bude) jako
rodinný dům zapsána v katastru nemovitostí.

V případě stávajících staveb jsou pro účely programu NZÚ Oprav dům po babičce za rodinné domy považovány:
- stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty,
- obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,
- stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro bydlení,
- vymezené bytové jednotky (viz definice) v rodinných a bytových domech, s řadově
uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem
užívání odpovídají řadovým rodinným domům, a nemají společné prostory a tyto bytové
jednotky stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídají rodinnému domu.
- jednotlivé samostatně stojící budovy rodinného domu (evidované společně pod jedním číslem
popisným), pokud každá z nich stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídá
rodinnému domu a je k bydlení užívána a současně je i vymezenou bytovou jednotkou dle
definice.

DŮLEŽITÉ
Dotační titul NZÚ Oprav dům po babičce požaduje jako základní podmínku provedení komplexního zateplení domu s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a zejména požaduje dosažení úspory dodané a neobnovitelné energie a to min. 30 % oproti výchozímu (dnešnímu) stavu.
Současně je zde podmínka vlastnictví pouze jedné nemovitosti (tj. pouze předmětného domu), ve kterém žadatel také bydlí.
Výhodou oproti klasické NZÚ RD je možnost získání zálohové platby a možnost dosažení více bonusů.
Obecné podmínky jsou detailně popsány na webu NZÚ Oprav dům po babičce.

ZÁVĚR
Z hlediska technického je pro titul NZÚ Oprav dům po babičce důležitý zejména požadavek komplexního zateplení s dosažením úspory dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu.
Dosažení této úspory vidím s ohledem na plánovanou novou nástavbu případně přístavbu jako obtížně dosažitelné (úspora se dokládá průkazem energetické náročnosti PENB současného stavu stavby a PENB nového stavu stavby - nový stav budovy bude dobře zateplen, ale nová nástavba patra
výrazně zvětší plochu teplosměnné obálky budovy a tím zvýší potřebu energie na vytápění atd ).
Pro konkrétní posouzení možnosti splnění dotačních podmínek NZÚ Oprav dům po babičce bude nutno zmíněné průkazy energetické náročnosti PENB detailně vypracovat - a to PENB současného a PENB nového stavu s nástavbou patra, s potřebnou maximalizací zateplení, s energeticky velmi úsporným vytápěním a ohřevem TUV - a koordinovat s celkovým projektem s cílem dosažení parametrů požadované úspory neobnovitelné energie a ostatních stanovených parametrů dotačních podmínek NZÚ Oprav dům po babičce.

POZNÁMKA
Z hlediska legislativního podmínky dotace NZÚ - Oprav dům po babičce neřeší velikost stavebních úprav a nástaveb z hlediska potřebných povolení atd, toto nutno řešit standardním povolovacím řízením dle platné legislativy.

S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar M- Ekis , ES MPO 1410