Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.1.24 / dotaz č. 183912
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat ohledně prostorů elektrických trafostanic, měníren, rozvoden, serverovny (obecně prostory vybavené zařízením, které produkuje velmi vysoké tepelné zisky - například na plochu 100m2 připadá 10-100kW). Například když zařízení vyžaduje vnitřní teplotu 10°C - 15°C (v zimě) - pravděpodobě vytápění pokryjí samotné tepelné zisky zařízení.

1.) Jak posuzovat konstrukce s ohledem na zatepelní? Musí se tyto prostory zateplovat? Případně splňovat požadavky ČSN 730540 - 2 (Tabulka 3)? Musí se splnit klasický požadavek U (například pro obvodovou stěnu s vnitřním prostorem 15°C...UN,15 = 0,3 * 16/(26-4) = 0,436 W/m2.K. Případně existuje jiná norma jak hodnoti tyto konstrukce.

2.) Jestli je nutné pro tyto prostory zpracovávat průkazy energetické náročnosti -> Tím vznikají požadavky na obálku budovy Uem, primární neobnovitetelnou energii a dodanou energii. Nejsem si jist, jak by to vycházelo například i na požadavek primární neobnovitelné energie.

Děkuji za Váš čas
Dobrý den,
obecně u všech budov, ve kterých je navrženo vytápění nebo chlazení se uplatní požadavky zákona 406/2000 Sb., v aktualizovaném znění.
Předpokládám, že se jedná o novostavby těchto budov.

Nejprve bych se podíval na výjimky, zda je možné některou na daný provoz uplatnit:
citace ze zákona 406/2000 Sb.v platném znění, §7, odst. 5:
Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok,
f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce zajistí energetický audit, který prokáže, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely,
g) u budov zpravodajských služeb,
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

Pokud nebude možné výjimky uplatnit a budova bude navržená s vytápěním nebo chlazením, bude zřejmě potřeba splnit PENB dle vyhl 264/2020 Sb. stejně jako u ostatních novostaveb.
Tj. splnit požadavky na konstrukce, resp. průměrný součinitel prostupu tepla Uem, dodanou energii a primární neobnovitelnou energii.


Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk