Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.2.24 / dotaz č. 185613
Dobrý den, chci se zeptat, jestli je možné vypracovat přihlášku, na dotace zel. úsporám
k výměně starého kotle na pevná paliva za tep. čerp. Děkuji Krajčovič
Dobrý den,

pro výměnu Vámi popsaného zdroje tepla (starého kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo) je možno získat podporu z dotačního titulu NZÚ Rodinné domy.
Pro dosažení dotace pro výměnu zdroje tepla je třeba splňovat předmětné dotační podmínky, které si úvodem si dovolím shrnout :

A. Oprávnění žadatelé a příjemci podpory jsou:

a) Osoby splňující podmínky
- vlastník stávajícího rodinného domu,
- nabyvatel rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),

dále také
- v případech územního samosprávného celku, který splňuje podmínky být oprávněným žadatelem, může, po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, podat žádost a přijmout podporu i příspěvková organizace zřízená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
b) Územně samosprávný celek, za který podává žádost jeho příspěvková organizace, musí zůstat vlastníkem budovy či stavby, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj. od podání žádosti až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „rozhodnutí“). Výjimky z tohoto ustanovení jsou umožněny pouze v případech uvedených v kapitole podmínek 10.c)

Podpora nemůže být poskytnuta v případě že:
- žadatel nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu, popř. je toto právo omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, je nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory je předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu (blíže viz zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, oddíl čtvrtý – Zajištění věci dle § 78

B. Místo realizace, podporované typy staveb

a) Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.

b) Definice rodinného domu musí být naplněna pro budovu v navrhovaném stavu (tj. po dokončení realizace podporovaných opatření) a následně po celou dobu udržitelnosti. V případě, kdy budova ve stávajícím stavu neplní definici rodinného domu, je možné poskytnout podporu pouze v případě, že před započetím realizace opatření budova plnila účel vyžadující vytápění během celého otopného období v její převážné části, a celková energeticky vztažná plocha budovy v navrhovaném stavu nepřekročila 350 m2.

c) Na opatření realizovaná na stavbě nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci1 lze žádat za stejných podmínek jako v případě stávajících rodinných domů, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2 a k odstranění původní stavby došlo bezprostředně a v souvislosti s přípravou stavby nového domu.

d) Ve sporných případech stanoví kategorii stavby, pro potřeby řízení o žádosti o podporu, Státní fond životního prostředí České republiky.

C. Dokumenty požadované při podání žádosti

Dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu, předkládá žadatel v rámci podání žádosti do AIS SFŽP ČR - viz. níže..

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU

1. Odborný posudek – v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace uvedené v NZÚ v kapitole 7, ve Vašem případě .
2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA
1. Prohlášení žadatele, že má zajištěn souhlas spoluvlastníků nemovitosti s provedením opatření a přijetím podmínek podpory – pouze v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Prohlášení žadatel učiní přijetím textu čestného prohlášení v systému AIS.

CELKOVÉ SHRNUTÍ PRO ODPOVĚĎ NA VÁŠ DOTAZ

Podmínky dle dotační Podoblasti podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA jsou následující

a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce rodinného domu s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v případech výměny kotle na pevná paliva (nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5 - nutno doložit) za některý z vyjmenovaných zdrojů dle tabulky 6,
NZÚ - ve Všem případě tepelné čerpadlo, které bude splňovat předepsané parametry.

Žádost o tuto podporu musí být podána nejpozději do dne, který předchází dni zákazu provozu těchto kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (později přijaté žádosti nemohou být dle dotačních podmínek kladně vyřízeny).

Tepelné čerpadlo musí splňovat požadavky :
A++, pro nízkoteplotní nebo středněteplotní aplikace vytápění, (EU) č. 811/2013ZÁVĚR

Pokud se ve Vašem případě jedná o rodinný dům nebo vymezenou bytovou jednotku v rodinném domě, je získání podpory možné. Nutný je písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti - rodinného domu (a případně vymezené bytové jednotky) při podání žádosti dle dotačních podmínek.
V pochybnostech rozhoduje Státní fond životního prostředí České republiky.

Oprávnění zpracovatelé odborného posudku pro výměnu kotle za tepelné čerpadlo jsou :

1. Odborná dodavatelská firma (ve Vašem případě případě dodávky a instalace tepelného čerpadla jako obnovitelného zdroje energie) nebo firma nebo osoba oprávněná dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, k instalaci navrhovaného druhu zdroje obnovitelného zdroje energie (OZE).
2. Osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v příslušném oboru nebo specializaci dle typu podporovaného opatření - ve Vašem případě projektant vytápění s autorizací ČKAIT.

SHRNUTÍ

O vypracování odborného posudku a asistenci při podání žádosti o dotaci doporučuji požádat potenciálního dodavatele a montáže tepelného čerpadla, který je k tomu odborné oprávněn a obvykle to v rámci své odbornosti a obchodního přístupu nabízí a provádí jako komplexní řešení.
Dotace NZÚ - RD Standard na tepelné čerpadlo je 80 tis. Kč, v případě využití tohoto zdroje i pro ohřev teplé užitkové vody je dotace 100 tis. Kč.

S pozdravem Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410