Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.3.24 / dotaz č. 189513
Dobrý den, mám doplňující dotazy k dotačnímu titulu - Oprav dům po babičce (zateplujeme fasádu, střechu, podlahy mezi sklepem a 1NP.), k tomu máme již zrealizované - výměnu oken a instalaci TČ (voda vzduch).

1. Pro dotaci jsme založili zvláštní účet, kam by měla být vyplacena. Okna a TČ jsme ale platili dříve z vlastních účtů - Nebude vadit, že to je hrazené z jiného než dotačního účtu? Jak se prokazuje platba (stačí výpisy z účtu, že a kdy proběhla platba)?
2. Je potřeba vyčerpat celý ten dotační účet? Jde mi o to, že již nyní potřebujeme uhradit za projektovou dokumentaci (na kterou je v rámci dotace příspěvek), takže si tam pošleme peníze ze svých běžných účtů. Nebude pak vadit, že na dotačním účtu zůstanou peníze?
3. Dotace může být max. 50 % nákladů, započítává se do této částky i kombi bonus a bonus na dítě nebo tyto bonusy jsou nad rámec těch 50% nákladů. Příklad pokud nám dotace vyjde jako 800 000 + 60 000 bonusy, bude stačit doložit náklady za 1 600 000 nebo musí být alespoň za 1 720 000?
4. Pro dotaci máme projektovou dokumentaci pro Oprav dům po babičce NZU. Je zapotřebí dokládat i realizační dokumentaci či dokumentaci skutečného provedení?

5. Jak to funguje, když část prací uděláme svépomocí? Například když si sami zateplíme suterén/sklep - lze do nákladů uvést pouze materiál?
6. Jak detailně má být rozepsaná faktura dodavatelské firmy? Například cena za střechu, fasádu a podlahy?

7. Lze do dotace začlenit náklady na odvodnění základů, které se budou provádět při odkopu za zateplení soklu domu pod úrovní terénu?
8. Lze do dotace začlenit náklady na Okapy, Svody a parapety?
9. Lze do dotace začlenit náklady na hromosvod?
10. Lze do dotace začlenit náklady na sádrokartonový podhled v podkroví?

11. Co když se změní řešení zateplení střechy? Například místo zateplení pouze mezikrokevní izolací bude kombinace mezikrokevní izolace a nadkrokevní izolace?

Předem děkuji za odpovědi.
S pozdravem
Dobrý den, děkuji za Vaše dotazy k programu Oprav dům po babičce.
Vzhledem k tomu, že podmínky dotace stanovuje SFŽP, však doporučuji, abyste se obrátila přímo na pracovníky SFŽP, kteří výzvu Oprav dům po babičce administrují. Využít také můžete oficiální web SFŽP s databází dotazů a kontakty na krajská pracoviště: https://novazelenausporam.cz a https://novazelenausporam.cz/caste-dotazy/
Níže uváděné odpovědi jsem sice s pracovníky fondu konzultoval, přesto však nejsou oficiálním stanoviskem fondu, a ani je nelze použít k argumentaci při jednání s fondem. Odpovědi vychází pouze z mojí osobní zkušenosti při zpracování projektů pro dotace NZÚ.

Ad. 1) Úhrada realizace energetických opatření může být samozřejmě provedena i z jiných, než dotačních účtů. Z dotačního účtu si žadatel může převést odpovídající prostředky za již provedené úhrady jednotlivých opatření. Dokladem je především faktura s dodacím listem a doklady o provedení platby (např. výpisy z účtu). Doklady musí žadatel uchovávat po celou dobu udržitelnosti a předložit je při případné kontrole.
Ad. 2) Na dotačním účtu peníze zůstat mohou – jde zde především o přehlednost při nedočerpání dotace.
Ad. 3) Bonusy se do částky 50% nákladů nezapočítávají. 50% úhrada nákladů se však posuzuje pro každou kategorii realizovaných opatření zvlášť. V případě realizace stavebních opatření (výměna výplní otvorů, stínění a zateplení) tedy při výši dotace 800 000,-Kč stačí doložit přímé realizační výdaje ve výši 1 600 000,-Kč.
Ad. 4) Dojde-li na stavbě ke změnám oproti projektu, bude v případě významných odlišností nutné dokumentaci aktualizovat a případně znovu provést i energetické výpočty – Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
Ad. 5) V případě stavby svépomocí lze do nákladů uvést pouze materiál. Kontrolu provedení opatření a použitých materiálů má na starosti technický dozor investora.
Ad. 6) Ideálně bude v příloze faktury uvedena realizovaná plocha zateplení (střechy, fasády…) a její skladba (souvrství) s jednoduchým popisem použité technologie.
Ad. 7) Z odvodnění základů bude do nákladů započítána společná část prací, která bezprostředně souvisí s provedením zateplení a ovlivňuje tepelně-technické parametry (realizace zateplení pod úrovní terénu).
Ad. 8) Okapní žlaby a svody budou v přímých realizačních výdajích započítány tehdy, pokud budou muset být před realizací zateplení nejdříve demontovány. Parapety započteny budou.
Ad. 9) Podobně i hromosvod bude uvedený v nákladech pouze tehdy, když bude nutná úprava vedení (přemístění) původního hromosvodu.
Ad. 10) Pokud je sádrokarton součástí souvrství izolace střechy, je i realizace sádrokartonového (SDK) podhledu uznatelným nákladem.
Ad. 11) Na změnu ve skladbě zateplení střechy se může vztahovat i požadavek na provedení nových energetických výpočtů a v případě zhoršení součinitele prostupu tepla konstrukce i nový PENB. Pokud dojde pouze k navýšení tloušťky izolace a zlepšení parametrů, nový výpočet se nepožaduje.

Hodně zdaru při realizaci Vaší stavby přeje
Miroslav Misař