Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.4.24 / dotaz č. 192322
Dobrý den,

pomáhám známe řešit dotace. Jedná se nám o to, že ona sama před necelými dvěma lety nechala vyměnit okna a dveře za nová. Letos chce zateplit šikmou střechu zevnitř a udělat fasádu. Potřebovali bychom pokud by to bylo možné vypracovat projekt na možné postupy tepelných opatření a vyhotovit energetický posudek, aby bylo možné žádat o dotace NZÚ nebo NZÚ "oprav dům po babičce". Dům dostala od otce, který ho před lety koupil. Jedná se o starší rodiny dům, který se nachází v obci Libina. Budu rád za odpověď.

Děkuji

Krahula
Dobrý den,,

pro podporu celkových i dílčích energeticky úsporných opatření je pro majitele rodinných domů je možno využít několika dotačních titulů.

Dotační titul „NZÚ rodinné domy“
Podporuje realizaci energeticky úsporných opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.
Dotační titul „NZÚ rodinné domy“ podporuje celková i dílčí opatření, požaduje ovšem jako základní podmínku udělení podpory provedení zateplení domu ( i dílčích částí )
-dosažení a doložení předepsaných technických parametrů provedených částí zateplení a
-dosažení a výpočtové doložení celkové úspory dodané a neobnovitelné energie ve výši min. 10 % oproti výchozímu stavu,
- pro celkové zateplení s vyšší dotační sazbou se požaduje dosažení a výpočtové doložení celkové úspory dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu.

Dotační titul NZÚ Oprav dům po babičce
Tento dotační titul je zaměřen na dotační podporu komplexních energeticky úsporných opatření na rodinných domech, kdy jako základní podmínka je požadováno provedení celkového komplexního zateplení domu s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a současně dosažení a výpočtové doložení celkové úspory dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu. Současně je zde podmínka vlastnictví pouze jednoho domu, ve kterém žadatel také bydlí. Výhodou oproti standardní NZÚ rodinné domy je zde možnost více bonusů a možnost zálohové platby.

Dotační titul programu NZÚ Light
je dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, což z kontextu Vašeho dotazu není Váš případ.

Pro konkrétní žádost o dotační podporu NZÚ bude žadatel potřebovat odborný posudek a jako jeho součást také vypracování určitého rozsahu projektové dokumentace autorizovaným projektantem - jednak jako podklad pro kvalifikované energetické výpočty a hodnocení z titulu požadavků NZÚ a jednak z titulu požadavků stavebních předpisů pokud se bude zasahovat do nosných konstrukcí nebo měnit vzhled domu (v rozsahu dle platných stavebních předpisů).

Rekapitulace možností (pro Váš případ asi vhodné využitelné varianty) podpory z dotačního titulu NZÚ Rodinné domy
Pro snížení energetické náročnosti rodinných domů je možno z dotačního titulu „NZÚ rodinné domy“ získat dotace na :
- zateplení - a to dílčí, základní nebo optimální (dle celkového rozsahu zateplení)
- výměnu zdroje tepla
- přípravu teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systém řízeného větrání,
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalaci stínicí techniky,
- zelenou střechu,
- ekomobilitu (nabíjecí stanice pro elektromobil). //

V případě kombinace výše uvedených energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.

Detailní podmínky pro získání dotace jsou uvedeny např. v dokumentech „NZÚ RD Závazné pokyny“, který je k dispozici na předmětné internetové adrese NZÚ - Rodinné domy (případně NZÚ Oprav dům po babičce).

Pro vypracování dotačně požadovaného energetického posouzení výchozího stávajícího stavu a navrženého stavu formou průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je obecně nutno vycházet z autorizovaného projektu nebo je nutno provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizaci), a to zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho příslušenství.
(Poznámka - vypracování PENB pro stávající stav dle požadavků stávající legislativy obsahuje také návrh energeticky úsporných opatření, který může být vodítkem při celkovém rozhodování.)

Minimální rozsah projektové dokumentace pro doložení žádosti o dotaci NZÚ - oblast zateplení:
- Výkresová část stávajícího a nového stavu. U jednoduchých a přehledných případů je možné návrh realizovaného opatření zakreslit do výkresů stávajícího stavu, avšak návrh musí být dostatečně odlišen (např. barevně). Výkresová část musí obsahovat výkresy v rozsahu nezbytném pro kontrolu provedených opatření, energetického hodnocení, ploch navrhovaných opatření a vyznačení jednotlivých zón.
Minimální rozsah výkresové části:
- situace stavby, (v jednoduchých případech může být nahrazena kopií snímku katastrální mapy),
- půdorysy jednotlivých podlaží, včetně popisu nebo legendy místností,
- charakteristické řezy,
- zákres a popis prvků venkovní stínicí techniky (je-li žádáno o podporu na instalaci stínicí techniky).

Pro vypracování dotačně požadovaného rozsahu výkresů stávajícího a nového stavu doporučuji obrátit se na Vám blízkého projektanta s volnou kapacitou. Zpracování energetické části je možno poptat u energetických specialistů s volnou kapacitou dle Vaší potřeby .

O dotaci se žádá elektronicky stanovenou formou a k žádosti je nutno doložit Odborný posudek a požadované podklady. K žádosti je nutno také doložit souhlas případných spolumajitelů RD.

Dosažená úspora energie k titulu zateplení a výměny oken a venkovních dveří se dokladuje v předepsaném rozsahu odborného energetického posudku (viz. výše) a autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních .

Provedení energeticky úsporných opatření se pro získání podpory po jejich realizaci dále dokládá fotodokumentací a vynaloženými náklady jejich realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně nákladů na odborný posudek s projektovou přípravou (dle druhu zvolených energeticky úsporných opatření).
Dotací je možno získat 50 % nákladů na zateplení ( max až 950 tis Kč), na ostatní položky dle dotačního ceníku + bonusy.

// Předběžným propočtem je při dostatečné úrovni dostupných informací a věcných podkladů možný odborný odhad dosažitelné úrovně splnění energetických dotačních požadavků a výše dosažitelné dotace z dotačního titulu NZÚ - RD (případně titulu Oprav dům po babičce) a to vypracováním tzv. NEO - návrhu energeticky úsporných opatření - zdarma v rámci služeb Ekis .
Výše uvedený celkový návrh NEO standardně obsahuje cenovou kalkulaci nákladů a energetické úspory z titulu možných energetických opatření.
Tento návrh energetických opatření NEO však nenahrazuje odborný a energetický posudek (viz. výše) a neobsahuje přesné konkrétní výpočty. Zvýší však informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření a jejich přínosech a nákladech. //

S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410