Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.1.11 / dotaz č. 25354
Dobrý den
posílal jsem dotaz čím vytápět starší rodinný dům,který jsem koupil , na který jste chtěli upřesňující informace.
Sklep je mokrý spíše nepoužitelný.
Spodní obvodové zdi jsou cihelné 650-700mm Vrchní obvodové zdi jsou cihelné 300mm Okna budu měnit v Únoru za plastová šestikomorová s izolačním dvojsklem.
Zateplení domu plánuji až za 5 let
Strop je dřevění 24cm pokusím se zaizolovat 16cm izolačním pásem vaty Stáří budovy je 86 let Umýstění Jílové u Děčína Orientace stranou bez oken na sever V domě je přivedený plyn a je zde obyčejný plynový kotel protherm Rozvody topení jsou v železe a radiátory jsou staré plechové.
Rád bych v domě krbová kamna nebo krbovou vložku.
Do solárních systému a tepelných čerpadel investovat nechci návratnost je příliš dlouhá a investice velké.


Žádám vás tímto o radu jaký druch vytápění popřípadě kotle ,radiárotů atd ... zvolit aby vytápění bylo finančně únosné.
S přáním hezkého dne

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté podklady a ostatní údaje.
Shrnu-li podklady, jedná se o přízemní zděný dům z plných cihel, částečně podsklepený, s obytným podkrovím, postavený ve dvacátých létech minulého století.
V současné době je dům vytápěn kotlem na zemní plyn, otopná soustava je teplovodní s otopnými tělesy ocelovými článkovými.
Majitel uvažuje s postupným zateplováním objektu, které spočívá ve výměně oken, zateplení stropu pod půdou a posléze zateplení fasády.

Pokud budou opatření provedena důsledně, lze očekávat, že tepelná ztráta domu klesne pod 10 kW. V takovém případě budou roční náklady na vytápění plynem činit zhruba 30 tis. Kč. Pro jejich snížení počítá majitel s instalací krbových kamen nebo krbové vložky.
S přihlédnutím k tomu, že se majitel nechce pouštět do větších investic, zdá se kom-binace vytápění s plynovým kotlem a krbovými kamny jako přijatelná.

Doporučení:

Otopná tělesa ocelová článková mají relativně velký obsah vody a vlivem tepelné akumulace pomaleji reagují na regulaci. Nejsou také věšinou příliš estetická, obtížně se čistí a udržují. Pro kombinaci s plynovým kotlem jsou vhodnější otopná tělesa desková (panely) s menším obsahem vody, kdy se lépe využije pasivních solárních zisků okny. Důležitější je spíše rozmístění otopných těles – aby byla pod okny a nebyla zakryta záclonami.

Podobně u ocelového rozvodného potrubí není většinou problém s životností, spíše vadí vzhledově, obzvláště bylo-li dimenzováno pro samotížný oběh. Potrubí z mědi lze většinou dimenzovat o menších světlostech, má tenčí stěny a lze jej snáze skrýt např. do soklových lišt.

Vzhledem k umístění kotelny (v přízemí) usuzuji, že se jedná o kotel závěsný nebo kotel stacionární s oběhovým čerpadlem. Provozní průměrnou celoroční účinnost jednoduchého kotle lze zvýšit, resp. přiblížit deklarované účinnosti uváděné v prospektech, zmenšením počtu cyklů zapnutí a vypnutí kotle. Toho lze dosánout instalací akumulační nádrže poblíž kotle o velkosti alespoň 500 litrů. Obnáší to samozřejmě nutnost zvětšit přiměřeně velikost expanzní nádoby a instalaci dalšího oběhového čerpadla pro vytápěcí okruh a event. osazení regulační armatury (trojcestný ventil nejlépe se servopohem). Akumulační nádoba má také svůj význam v okamžiku, kdy se dům začne postupně zateplovat a začne klesat tepelná ztráta domu a kotel bude postupně více a více předimenzovaný. Do okruhu kotle je vhodné instalovat přímočinný regulátor teploty vratné vody a zpětnou klapku.
Výkon otopné soustavy pak doporučuji regulovat automaticky pomocí ekvitermního regulátoru s venkovním čidlem. Oběhové čerpadlo vytápěcího okruhu by mělo mít elektronickou regulaci otáček a otopná tělesa by měla být osazena ventily (nikoli kohouty) a termostatickými hlavicemi.

Pokud by topení v krbových kamnech mělo být častější a dlouhodobější, je možné také instalovat kamna (či krbovou vložku) v provedení s teplovodním výměníkem na-pojeným na již zmíněnou akumulační nádrž, která je v tomto případě téměř nezbytností a vytápět tak i zbytek domu prostřednictvím otopné soustavy. Toto je však nutno dobře zvážit, neboť teplovodní výměník, resp. kamna se chovají jako kotel a vyžadují pak další oběhové čerpadlo, ochranu proti nízkoteplotní korozi, pojistný ventil a ochranu proti přetopení při výpadku proudu a obývací pokoj se stává zároveň kotelnou, kterou musí projít palivo a popel. Navíc je třeba vybrat vhodný typ dodávající teplo v potřebném poměru do místnosti a do otopné soustavy. Nicméně provozní náklady při topení kusovým dřevem jsou oproti plynu třetinové. Výhodou tohoto uspořádání je, že soustava s akumulační nádobou a dvěma zdroji pracuje automaticky, aniž by bylo nutno cokoli přepínat.

Poznámky k zateplování:

S výměnou oken za nová a těsná by mělo být spojeno zateplení objektu. Vlivem zvýšené těsnosti oken dojde ke snížení výměny vzduchu a ke zvýšení vlhkosti uvnitř domu a mohou se projevit všechny tepelné mosty, které dosud nebylo vidět a to až formou kondenzace vody a vzniku plísní. V krajním případě může vlhký vzduch proniknout až ke zhlaví nosných trámů a v místě zeslabení nosné zdi může zkondenzovat vzdušná vlhkost a při dlouhodobějším působení způsobit jejich hnití. Správně aplikovaným vnějším zateplovacím systémem se vliv tepelných mostů potlačí. Do té doby je nutno v domě intenzivně větrat.
Při osazování oken nezapomínejte na zateplení ostění, nadpraží a parapetů a to v síle alespoň 5 cm na úrovni extrudovaného polystyrénu a na utěsnění rámu vůči ostění. Nejlépe by bylo osadit nová okna s vnějším lícem obvodové stěny.
Při uvažování o tloušťce zateplení stěn začněte svoje kalkulace na hodnotě 15 cm ekvivalentu obyčejného pěnového polystyrénu a více, je to hodnota doporučená v současnosti platnou normou.
Před zateplením obvodových stěn nechte prohlédnout dům zkušeným projektantem – stavařem, aby posoudil stav zdiva zejména s ohledem na jeho vlhkost. U domů tohoto stáří již nebývá funkční hydroizolace, pokud byla vůbec použita. Navrhne Vám druh zateplení, popřípadě opatření, která je nutno provést k odvedení vlhkosti a vyčkat , až zdivo vyschne.
Při zateplení stropu se nebojte přidat ještě dalších 10 cm a překotrolujte, jak je zateplena šikmina střechy.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Krejčí
Energetický poradce ECČB


*Go120111*
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
tisk