Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.8.11 / dotaz č. 28365
Platí stále Zákon o ochraně ovzduší 86/2002 Sb. týkající se povinnosti povozovatelů malých stacionárních zdrojů /od
11 kW/ - zda nebyl novelizován, - mají firmy povinnost tuto revizi posílat kontrolním orgánům?
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je nadále platný. Do dnešního dne byl již několikrát novelizovaný, ale v oblasti provozování malých spalovacích zdrojů nedošlo k významým změnám. Tyto tak nadále platí.
Požadavky jsou stanoveny v § 12 zákona a dále v příloze č. 7 NV č. 146/2007 Sb

Mezi hlavní povinnosti lze nadále uvést:
- zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodnou jinak; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví,
- oznámit obecnímu úřadu provedení povinného měření a kontroly a jejich výsledky předat do 30 dnů od data jejich uskutečnění.
- do 31.3. každého roku oznamovat provozování zpoplatněných malých spalovacích zdrojů (platí od 50 kW) a též ostatních (produkující tuhé látky a org.látky)
- upozorňuji však, že v případě že tepelný výkon kotle či součet tepelných výkonů v kotelně dosáhne 200 kW, platí na tyto zdroje požadavky provozování středních či vyšších zdrojů.
Odpovídá:  Ing. Jan Šafařík* - EKIS RENVODIN-ŠAFAŘÍK
Téma:  Legislativa
tisk