Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.11.12 / dotaz č. 37461
Pěkný den, zajímám se o pěstování dřeviny - Japonský topol, coby rychle rostoucího zdroje tepla.

Například zde: http://www.topolenergy.cz pěstitelé uvádí, že může růst na orné půdě, louce i jinde. Ale stránky už neuvádí nic o legislativním omezení.

Je nějaké? Je například výsadba limitována nějakou maximální vysázenou plochou nebo místem umístění plantáže? Předem díky za radu.
Pěstování výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin pro energetické využití je v ČR upravováno zejména právními předpisy rezortů MŽP a MZe. V následujícím přehledu je uveden výčet hlavních legislativních dokumentů a jejich paragrafů týkajících se pěstování rychle rostoucích dřevin a ochrany přírody a krajiny.
Ochrana přírody

Základním právním předpisem, ze kterého vyplývá postup místního orgánu ochrany přírody (OOP) při posuzování pěstování výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin je zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Níže jsou uvedeny části paragrafů týkající se pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití.

§ 3 – Vymezení pojmů
Odst. (1) b) významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky...... údolní nivy.

Poznámka: Údolní nivy jsou optimálními stanovišti pro pěstování výmladkových plantáží topolů a vrb, ale pokud se lokalita nachází v místě vyhlášeného významného krajinného prvku (např. údolní nivě s hodnotným lučním porostem) místně příslušný OOP pěstování výmladkových plantáží RRD nepovoluje

§ 5 – Obecná ochrana rostlin a živočichů
Odst. (4) Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody. Geograficky nepůvodní druh rostliny nebo živočicha je druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu.
Odst. (5) Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů do krajiny je možné jen s povolením orgánů ochrany přírody.

Poznámky: Paragraf se týká velké části klonů a odrůd RRD. Ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ) je pěstování nepůvodních druhů dle § 16 písm. h) zákona 114/1992 Sb. zakázáno. Vyjímku může udělit správa ZCHÚ.

Mimo ZCHÚ povoluje OOP pěstování nepůvodního druhu RRD na základě posouzení možných rizik pro ochranu přírody a krajiny. Dle výkladu zákona se jedná zejména o posouzení jejich invazní schopnosti a případného rizika ohrožení významných populací domácích druhů křížením. K rozhodnutí je možno využít "Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro ochranu přírody a krajiny", který je umístěna na stránkách VÚKOZ, v.v.i.

Seznam byl vypracován dle zadání MŽP a je průběžně aktualizován na základě výsledků výzkumu a praxe. Všechny nové odrůdy RRD by měly být posouzeny podmínek zákona č. 114/1992 Sb a v případě kladného výsledku šetření zapsány do tohoto seznamu. Zádost o pospuzení se podává na MŽP odbor péče o krajinu (611). Pokud nejsou v seznamu nejsou může být jejich pěstování zakázáno místním orgánem ochrany přírody.

§ 7 – Ochrana dřevin
Odst. (2) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

Poznámka: V praxi se tento paragraf v souvislosti s pěstováním výmladkových plantáží RRD nevyužívá. Výskyt karanténních škodlivých organismů je sledován Státní rostlinolékařskou správou dle zákona č. 219/2002 Sb - viz níže.

§ 12 – Krajinný ráz

Odst. (1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Odst. (2) K umísťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

Poznámka: Zatím OOP tento paragraf v praxi pěstování RRD příliš nepoužívá. Pro postup při posuzování projektů na založení porostů RRD (příp. dalších rostlin a plodin) s ohledem na krajinný ráz je připravován samostatný metodický pokyn.


§ 45b – Ochrana evropsky významných lokalit (Natura 2000)
Odst. (2) Evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nedošlo k závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby nebyla narušena jejich celistvost. K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím důsledkům, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody..

Poznámka: V praxi se používá tento pragraf poměrně často. Pokud se lokalita nachází ve vyhlášené oblasti Natura 2000 (např. ptačí oblasti) OOP vydává souhlas příp. nesouhlas s pěstování výmladkových plantáží RRD na základě vyhodnocení rizik, kterými by došlo k závažnému nebo nevratnému poškození příp. ke zničení stanovišť Natura 2000 nebo byla narušena jejich celistvost.


Ochrana a evidence půdy

Orgánem ochrany zemědělského půdního fondu je rezort MŽP. Ochrana půdy obecně a tedy i při pěstování výmladkových plantáží RRD je řešena v rámci zákona č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dřívější povinnost dočasně vyjímat půdu pro pěstování RRD ze zemědělského půdního fondu zanikla v roce 2003, kdy došlo v rámci novely vyhlášky Katastrálního úřadu (č. 26/2007 Sb., která se provádí zákon č. 265/1992 Sb. a 344/1992 Sb.) k vytvoření kategorie využití pozemků: plantáž energetických dřevin. Změna využití zemědělské půdy založením výmladkové plantáže se také uvádí do map LPIS a to do kategorie okrasné druhy (OD).

Z hledika ochrany přírody (MŽP), která je garantem ochrany půdy v ČR, není podstatné zda je pozemek ornou půdou nebo trvalým travním porostem.

Některé podrobnosti týkající se ochrany přírody a půdy a pěstování RRD můžete najít ve znění stanoviska MŽP pro fy. Japol-west (http://www.japol-west.cz v oddíle aktuality)Nakládání se sadbou rychle rostoucích dřevin (rezort MZe)

Rozmnožování a distribuce sadby rychle rostoucích dřevin pro energetické využití se řídí podle pravidel zákona o oběhu osiva a sadby č. 219/2003 Sb., který je v souladu s evropskými direktivami.
Rychle rostoucí dřeviny jsou v zákoně zařazeny do kategorie okrasné rostliny v § 25 (Rozmnožovací materiál okrasných druhů) jsou v odstavci 6 uváděny jako "intenzivní kultury rychlerostoucích dřevin pro energetické účely. Sadební materiál (řízky, pruty a případně sazenice) mohou dodávat pouze producenti registrovaní u ÚKZÚZ (viz nakládání se sadbou RRD). při dodržení zákonných podmínek tzv. kritických bodů, jako je např. vedení evidence prodeje nebo kontrola karanténních škodlivých organismů. Dodržování kritických bodů kontroluje státní rostlinolékařská správa (SRS), případně ÚKZÚZ.

Registrovaní producenti sadby mohou rozmnožovat a prodávat chráněné i nechráněné odrůdy a klony ze zemí EU. Ke každé dodávce sadby vydávají dodací list s uvedením svého registračního čísla, správného taxonomického označení dřeviny (druh, odrůda, klon), jména reprodukčního porostu (matečnice) a počtu dodaných řízků podle druhu, odrůdy nebo klonu. Dále mohou k dodávce sadby vydávat podle potřeby rostlinolékařský pas, který dokládá, že materiál je prostý karanténních chorob (zatím se týká pouze topolů). K vydávání rostlinolékařského pasu je nutný souhlas SRS, která výskyt karanténních chorob v reprodukčních porostech (matečnicích) monitoruje.
Pravidla dotačních titulů pro pěstování RRD z rezortu MZe

Pro pěstování většiny uvedených klonů a odrůd mohou být poskytovány dotace na pěstování, které uvádějí některé další podmínky pro pěstování. Prováděcí vyhlášky (resp. závazná pravidla) pro získání dotací z rezortu MZe upravují v době své účinnosti různé aspekty pěstování příp. zakládání porostů RRD. Vymezují například sortiment sadby, rozlohu a obmýtí porostů nebo kontrolní mechanizmy. V současnosti je na plochu pěstované výmladkové plantáže RRD poskytována pouze dotace (jednotná platba) SAPS příp. Top-Up, pro jejíž účely vypracovalo MZe seznam druhů RRD (pro poskytování SAPS). Seznam upravuje například délku sklizňového cyklu (obmýtí). Tento seznam je komplementární se seznamem MŽP (viz výše), tzn. pokud je klon v seznamu MŽP tak je současně v druhem, který je v seznmu MZe.

Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
Téma:  Vytápění
tisk