Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.6.14 / dotaz č. 49015
Dobrý den,

ráda bych se dotázala na nezbytnost pořízení energetického štítku v případě prodeje poloviny rodinného domu, kde jsou dvě bytové jednotky stávajícím majitelům.

Jedná se o to, že polovinu rodinného domu si prodávájí příbuzní mezi sebou (ideální polovinu domu odprodává neteř svému strýci). V domě přitom bydlí celý život a budou zde bydlet i nadále. Štitek by si tak pořizovali pouze pro sebe, což je zcela zbytečný výdaj.
Pokud by to zákon přesto vyžadoval: dá se požádat o výjimku ze zákona?

Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

Povinnost zpracovávat při prodeji nemovitosti průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) má za cíl informovat budoucího kupujícího o energetické náročnosti budovy.

Zákon 406/2000 Sb. v platném znění (podle novely zákona 318/2012 ) § 7a ukládá povinnost vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinnost zajistit zpracování Průkazu energetické náročnosti mj. - při prodeji budovy, nebo ucelené části budovy.

Ucelenou částí budovy se rozumí podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena.

Naopak spoluvlastnický podíl občanský zákoník nechápe v reálném smyslu, tedy jako určitou fyzicky vymezenou část věci, ale ideálně: Podíl vyjadřuje míru, kterou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. Vyjádření výše spoluvlastnického podílu však naprosto neznamená, že by spoluvlastník byl výlučně vlastníkem určité hmotné části společné věci, třebaže by svou velikostí odpovídala výši jeho spoluvlastnického podílu. Dělené je tedy právo k věci, jež přísluší více osobám, zatímco věc je hmotně nedělena. Volnost spoluvlastníka se týká pouze nakládání s jeho spoluvlastnickým podílem, nikoliv nakládání s celou společnou věcí, terminologií zákona s budovou jako takovou, nebo s její reálně určenou částí, terminologií zákona s ucelenou částí budovy.
Z chápání spoluvlastnického podílu vyplývá, že nejde ani o budovu ani o ucelenou část budovy ve smyslu zákona. Proto jsme toho názoru, že na prodej spoluvlastnického podílu se povinnosti upravené v § 7a nevztahují, pokud nejsou jejich součástí ucelené části budovy.
V případě, že tedy vlastník vlastní „pouze“ podíl nějaké ucelené části budovy, povinnost vypracovat PENB ze zákona vlastníkovi tohoto podílu nevyplývá, resp. nevzniká.

Podstatný je rozdíl, zda někdo vlastní spoluvlastnický podíl v nemovitosti, nebo vlastní jednotku podle původního zákona č. 72/1994, dnes už podle nového občanského zákoníku. Tato informace je patrná z KN, kde je evidováno vlastnictví k nemovitým věcem. Tímto stanoviskem se MPO snaží ulehčit v oblasti zpracovávání průkazů při prodeji a pronájmu.

Ve vašem případě je zásadní okolnost, zda prodávaná polovina domu a zároveň jeden ze dvou bytů v domě je vedena na KN jako spoluvlastnický podíl nebo jako byt=ucelená část budovy.
K další části vašeho dotazu dodávám, že zákon nerozlišuje, je-li kupující v příbuzenském poměru s prodávajícím. Dotaz na výjimku ze zákona nedokáži zodpovědět, to mi nepřísluší, domnívám se, že to není pravděpodobné.

S pozdravem

Editor MPO