Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.10.14 / dotaz č. 52449
Dobrý den,jsme společenství vlastníků bytů s 12 byty.Máme vlastní kotelnu a zatím rozpočítáváme náklady na každý byt stejnou částkou./byty jsou stejně velké/.Pokud chceme takto postupovat dále, musíme si dát namontovat meřiče spotřeby do jednotlivých bytů?
Dobrý den,

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění ukládá výše zmíněnou povinnost s termínem k 1.1.2015 v §7 odst. 4:

Začátek citátu
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,
konec citátu
V současné době je v Parlamentu návrh novely zákona 406/2000 s předpokládanou účinností od 1.1.2015, v jejímž aktuálním znění je formulace této povinnosti nahrazena a blíže rozvedena následujícím způsobem:

Začátek citátu
f) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou
vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná
zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má
právo na instalaci těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a
kontrolu,
g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo
chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo
chlazením anebo společnou přípravou teplé vody v domě, v každém bytě a nebytovém
prostoru vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie,
kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro
rozdělování nákladů na vytápění, způsobem podle prováděcího právního předpisu;
vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci,
údržbu a kontrolu těchto přístrojů.
Konec citátu

Pokud v průběhu legislativního procesu nedojde ke změně, stávající povinnost bude tedy zachována.

V odst. 9 zákona je dále uvedeno, že:
Začátek citátu
rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis.
Konec citátu
V návrhu novely je tento odstavec přeformulován:
Začátek citátu:
Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie, způsob vybavení vnitřních tepelných zařízení budov v každém bytě a nebytovém prostoru přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis.
Konec citátu

FaQ k zákonu 406/2000 Sb. na stránkách MPO k danému tématu sdělují, že zmíněným předpisem bude novela vyhlášky č. 194/2007 Sb., která však dosud není vydána.

Dále se této problematiky dotýká zákon č. 67/2013 Sb., jehož §6 stanoví:
Začátek citátu
(1) Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.
(2) Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady uvedené v odstavci 1 podle právního předpisu, kterým
se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (vyhl. č. 372/2001 Sb.).
konec citátu

V souladu s §6 zákona 67/2013 tedy existuje možnost (ať už jakkoliv zdůvodněného) ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, že náklady na dodávku tepla se rozúčtují např. podle započitatelné podlahové plochy nebo jiným způsobem, takže údaje měřičů nebo indikátorů nebude nutno snímat, vyhodnocovat, ani jinak s nimi zacházet, tudíž náklady na jejich instalaci budou zbytečně vynaložené.

Dle získaného názoru kontrolního orgánu pro tuto oblast – Státní energetické inspekce - však není žádná vazba mezi §7 odst. 4 písm. a) zákona o hospodaření energií a §6 odst. 1 a 2 zákona o službách. Pokud novela vyhlášky č. 194/2007 Sb. neupraví povinnost vyplývající z ustanovení v jednotlivých předpisech, bude generálně platit povinnost instalace registrujících přístrojů i v případech, kdy budou náklady na teplo rozúčtovávány bez jejich použití.
Státní energetická inspekce navrhla v tomto případě vynechání povinnosti instalace registrujících přístrojů, avšak není dosud známo, zda byl nebo bude návrh akceptován a jak se novela prováděcí vyhlášky s tímto problémem vypořádá.

Omlouvám se, že Vám v současné době nemohu podat příznivější a jednoznačnou informaci.

Bez ohledu na výše uvedené si však dovoluji Vás upozornit na ověřenou skutečnost, že instalace registračních měřidel přináší změnu chování spotřebitelů tepla, v jejím důsledku poměrně značné úspory ve spotřebě tepla a investici do rozdělovačů topných nákladů lze hodnotit jako velmi efektivní. Bohužel o stejné efektivitě nelze hovořit u kalorimetrů instalovaných v případě horizontálních rozvodů topné vody, z důvodu značně vysoké ceny jak zařízení, tak povinné kalibrace, její periody a technické možnosti opakování.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský