Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.11.14 / dotaz č. 53978
Dobrý den,v souvislosti s nově vydanou vyhláškou č.237, prosím o radu jakým způsobem vyúčtovat teplo v nebytovém domě s jedním nájemcem(provozovatel stravovacího zařízení). Je možné při vyúčtování tepla postupovat i nadále podle Zák.67/2013Sb., §6 resp.podle vyhl.č. 372/2001Sb., nebo je bezpodmínečně nutná instalace poměrových měřičů v celém objektu (přímé měření prostoru nájemce jedním měřidlem není možné).

Dobrý den,

z dotazu vyplývá, že tazatelem je firma, která pro vlastníka objektu provádí rozúčtování nákladů na teplo, a předmětem dotazu jsou dvě otázky: jak provádět rozúčtování a jak se vyrovnat s povinností vlastníka uvedenou v §7 odst. 4 zákona 406/2000 Sb. s termínem k 1.1.2015.
Obě povinnosti se vztahují na vlastníka, který je odpovědný za zadání, kterým si rozúčtování objednává a současně rozúčtovatel se musí řídit zákonnými předpisy. Hlavním předpisem v této oblasti je zákon č. 67/2013 Sb., jehož §6 stanoví:
Začátek citátu
(1) Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.
(2) Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady uvedené v odstavci 1 podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (vyhl. č. 372/2001 Sb.).
konec citátu
K povinnosti vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem byl již dříve (viz dotaz č. 52449) získán názor kontrolního orgánu pro tuto oblast – Státní energetické inspekce - že není žádná vazba mezi §7 odst. 4 písm. a) zákona o hospodaření energií a §6 odst. 1 a 2 zákona o službách. Novela vyhlášky č. 194/2007 Sb. pod č. 237/2014 Sb. povinnost vyplývající z ustanovení v jednotlivých předpisech neupravila, bude tedy generálně platit povinnost instalace registrujících přístrojů i v případech, kdy budou náklady na teplo rozúčtovávány bez jejich použití.

Uvedené informace v žádném případě nepovažujte za výklad dotčených zákonů a vyhlášek, neboť k tomu tento server není určený a nemám k tomu ani potřebnou kvalifikaci, ani oprávnění. Jedná se pouze o rešerši citací, které mohou pomoci ke snazší orientaci v dané problematice.

Bez konkrétní podrobné znalosti objektu nelze vyhodnotit Vaši informaci o možnosti či nemožnosti různých způsobů měření nebo registrace. V případě, že snaha po vyhovění zákonné povinnosti by vedla pouze k mimořádně absurdním řešením (vše se dá řešit, ale za jakou cenu), doporučuji vlastníkovi objektu pro všechna technicky možná řešení nechat zpracovat odborný posudek a jeho výsledky projednat s místně příslušným kontrolním orgánem Státní energetické inspekce.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský