Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.12.15 / dotaz č. 64964
Výrobce kotle na tuhá paliva mi poskytl údaje o emisích kotle v mg/m3 v přepočtu na referenční kyslík 10%.
Jak tyto hodnoty správně přepočítat na t/MWh ?
K dané problematice se mi na internetu nepodařilo získat informaci, jak je hodnota emise v mg/m3 definována.
V současné době je pro zkoušení teplovodních kotlů na tuhá paliva (při uvedení na trh – certifikace) v platnosti norma EN 303-5:2012 (kotle do výkonu 500 kW). V normě jsou popsány způsoby zkoušení kotlů, požadavky na konstrukční materiály a bezpečnost. Jsou zde také uvedeny základní emisní limity, které musí kotel plnit při jmenovitém a sníženém výkonu.
Kotel je při uvedení na trh podroben výše uvedenému testování a dle výsledků spalovacích zkoušek je mu přiřazena emisní třída. Pokud jsou optimální podmínky na zkušebně, hodnoty emisí by měly být menší než limit dané emisní třídy. Znamená to, že je v možnostech daného kotle tyto parametry dosáhnout, ale nic to neříká o tom, jaké budou skutečné emise u konkrétního provozovatele (vliv kvality paliva, obsluhy, instalace a údržby).
Emisní limit je udáván v jenotkách mg/Nm3 při obsahu O2 10% a mg/Nm3 při obsahu O2 13%.
Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/9665-jake-parametry-musi-splnit-kotle-na-tuha-paliva-legislativa-v-cr-a-evrope

Pro Vás je důležitá informace do jaké emisní třídy je kotel zařazen.
V zákoně č. 201/2012 o ochraně ovzduší v příloze 10 jsou uvedeny minimální emisní požadavky na spalovací zdroje na tuhá paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Uhlí
tisk