MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.2.19 / dotaz č. 103709
Dobrý den,
v RD plánuji výměnu kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel. Nyní uvažuji nad výkonem nového kotle.
Dům bude zateplen a větrání bude řešeno rekuperační jednotkou. Dle posudku bude mít po realizaci opatření tyto parametry: energeticky vztažná plocha 236,1 m2, faktor tvaru je 0,7 m2/m3, průměrný součinitel prostupu tepla je Uem = 0,38 W.m-2.K-1 a měrná potřeba tepla na vytápění Ea = 55 KWh.m-2.rok-1. Plynový kotel bude ohřívat TUV v nepřímo ohřívaném zásobníku o objemu do 160 nebo 200 l.
Uvažuji nad kotlem Viessmann Vitodens 200, který má poměrně široký rozsah modulace, kdy minimální výkon je něco kolem 2 kW. Zajímalo by mě zdali mi dle parametrů budovy bude stačit kotel o max. výkonu 13 kW, případně další v řadě je pak 19 kW.
Děkuji za radu.
Vážený pane,

na základě Vámi poslaných energetických parametrů lze spočítat pouze celkové roční hodnoty potřeb energie, jako např. celkovou roční potřebu tepla na vytápění budovy, nikoli však parametry pro určení potřebného výkonu kotle. Tento výkon, resp. příkon, se určuje na základě tzv. celkové tepelné ztráty budovy - to je parametr určující okamžitou maximální ztrátu tepla prostupem obálkou budovy (tj. vnějšími stěnami, podlahou, střechou, okny atd.) a větráním (ve Vašem případě poníženou o zpětně získané teplo rekuperační jednotkou z odpadního odsávaného vzduchu). Tuto vypočítanou tepelnou ztrátu v kW, musí být zdroj schopen pokrýt svým výkonem a to i s určitou rezervou. K určení hodnoty této tepelné ztráty je především potřebné znát a vypočítat:
- plochy obalových konstrukcí budovy,
- součinitel prostupu tepla „U“ jednotlivých obalových konstrukcí,
- návrhovou venkovní teplotu (pro Vaši polohu - Lačnov u Vsetína Te = -17°C),
- návrhovou vnitřní teplotu v budově pro režim vytápění - předpoklad je 20,0°C,
- měrný tok větráním Hv ve W/K
nebo pak součet celkových měrných tepelných toků Hc (W/K), který charakterizuje tepelnou ztrátu větráním i prostupem obalovými konstrukcemi, který se pak násobí rozdílem venkovní a vnitřní teploty, tj. 37°C ve Vašem případě (viz výše).
Výše uvedené údaje a energetické charakteristiky Vašeho domu Vám může sdělit energetický specialista, který Vám vypracoval průkaz energ. náročnosti budovy (PENB).

Pokud bude zdroj tepla navíc pokrývat i přípravu a ohřev TV je nutné, aby kromě tepelné ztráty domu byl schopen pokrýt i potřebný příkon na ohřev TV, tj. zohlednit situaci, kdy při venkovní návrhové teplotě -17°C je potřeba ještě ohřívat teplou užitkovou vodu. Pro určení potřebného příkonu zdroje tepla na ohřev TV je v ideálním případě potřebné znát tzv. odběrovou křivku teplé vody, tj. zjistit, v jak krátkém časovém úseku bude potřeba ohřát největší množství teplé vody (příklad: pro standardní RD se dvěma současně užívanými koupelnami a 4 člennou rodinou lze velmi zjednodušeně říci, že pro velmi komfortní odběr teplé vody - 12 litrů/min - tj. současně běží 1 vana+1 sprcha - je potřeba výkon cca 8 kW).

Pro přesné určení Vámi potřebného výkonu kotle pro vytápění a ohřev TV (v případě přípravy a ohřevu TV dle počtu osob a jejich uživatelského standardu) určitě doporučujeme oslovit projektanta TZB, popř. i zkušenou realizační topenářskou firmu, pokud takovéto návrhy a výpočty provádí nebo zajišťuje.

S pozdravem Ing. L.Svoboda, 9012 EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Lukáš Svoboda - EKIS Olomouc Svoboda
Téma:  Vytápění
tisk