Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Kvůli pandemii COVID-19 prochází Česká ekonomika obdobím recese. Domácí a zahraniční ochranná opatření a nejistota ohledně budoucího vývoje zasáhly domácí i zahraniční poptávku a narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce se obnovují pomalu. Země EU na pandemii společně reagují - restartují a modernizují ekonomiku.

Zásadním ekonomickým prvkem je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Jde o největší nástroj z unijního Plánu obnovy Next Generation EU (NGEU), který má členským státům pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. NGEU, který nově doplňuje víceletý finanční rámec EU (VFR), dosahuje výše 750 mld. EUR, z toho 390 mld. EUR jsou granty, 360 mld. EUR půjčky. VFR EU pro roky 2021 - 2027 a tzv. Plán obnovy byl dohodnut na mimořádném jednání Evropské rady v červenci 2020. Po dokončení jednání s Evropským parlamentem ještě došlo ke změnám.

Připravované výzvy

KOMPONENTA 2.2.1 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU 

Cílem je komplexní podpora revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Vyhlašovatel výzvy Ministerstvo průmyslu a obchodu
Předpokládané datum vyhlášení výzvy Vyhlášeno avízo výzvy
Předpokládaná doba příjmu žádostí 1. čtvrtletí 2022 - 30. června 2024
Podporované subjekty: Organizační složky státu 

 

Přejít na výzvu

 

KOMPONENTA 2.2.2 REALIZACE PROJEKTŮ NA ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI SYSTÉMŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Podpora je zaměřena na renovace a inovace soustavy veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Součástí podpory je také podpora přípravy pro dobíjecí stanice ve formě přípravné kabeláže (EV ready).

Vyhlašovatel výzvy Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum vyhlášení výzvy 27. dubna 2022
Uzávěrka příjmu žádostí 30. června 2023
Podporované subjekty:

Obce, společnosti ze 100 % vlastněné obcí

 

Přejít na výzvu