Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PROGRAM EFEKT II

Státní program na podporu úspor energie, tedy " program EFEKT “, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Jeho realizace a financování bude zabezpečováno v souladu se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. (2) písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Rozpočet programu na období 2017-2021 je maximálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně.

Stáhnout plný text Programu EFEKT II

 

Vyhodnocení programu za jednotlivé roky naleznete na ZDE

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS . Komplikované dotazy lze konzultovat s vyhlašovatelem na elektronické adrese efekt@mpo.cz

Podrobné informace o podporovaných aktivitách, formulář žádosti o dotaci na EKIS a povinné přílohy jsou pod následující tabulkou a u jednotlivých aktivit.

INFORMACE O REGISTRACI DO PORTÁLU MZE PRO ZJIŠTĚNÍ VÝŠE DOSUD VYPLACENÉ PODPORY DE-MINIMIS PRO VAŠI FIRMU ZDE

Aktuální výzvy

č. výzvy:  EFEKT 1/2022
č. výzvy:  6/2021

Energetický management 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.9.2021
Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2021 DO 30. ZÁŘÍ 2021
č. výzvy:  8/2021

Zpracování územní energetické koncepce 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.9.2021

Předmětem dotace je zpracování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

č. výzvy:  7/2021

Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.9.2021
Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2021 DO 30. ZÁŘÍ 2021.
č. výzvy:  03/2021

Zpracování místní energetické koncepce

Uzávěrka podávání žádostí: 30.6.2021
Dotace je určena na zpracování místních energetických koncepcí obcí. Při tvorbě
místní energetické koncepce je nutné zpracovat přehled všech zdrojů energie
v příslušné lokalitě obce (obcí v rámci dobrovolného svazku obcí), a to síťových
zdrojů energie a všech místních zdrojů energie a přehled všech způsobů
spotřebovávané energie v příslušné lokalitě obce (obcí v rámci dobrovolného
svazku obcí). Z toho sestavit bilanci kapacitního potenciálu energie, která je
k dispozici a objemu energie, která je v dané lokalitě spotřebovávána.
V návaznosti na to navrhnout možnosti řešení u všech typů dodávek energie
vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v optimální
komplexní řešení energetiky města nebo obce (příp. obcí v rámci dobrovolného
svazku obcí) a ve zpracování Energetického akčního plánu.
č. výzvy:  05/2021
č. výzvy:  1/2021
č. výzvy:  10/2021

Příprava klimatických hodinových dat pro vyhlášku č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Uzávěrka podávání žádostí: 31.5.2021
Dotace je určena na realizaci katalogu hodinových klimatických dat pro výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií pro budovy s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie zahrnující:
• klimatická data;
• stanovení provozních podmínek.
Zpracované pro různé typy budov, typy provozů a různá roční období.
č. výzvy:  10/2021

Příprava klimatických hodinových dat pro vyhlášku č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov - opakovaná výzva

Uzávěrka podávání žádostí: 12.9.2021
Dotace je určena na realizaci katalogu hodinových klimatických dat pro výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií pro budovy s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie zahrnující:
• klimatická data;
• stanovení provozních podmínek.
Zpracované pro různé typy budov, typy provozů a různá roční období.
č. výzvy:  11/2021

Evaluace/potenciál úspor energie ve stavebnictví při využívání tuzemských obnovitelných a druhotných surovin a dopadů na životní prostředí při jejich využití v rámci celého životního cyklu budovy

Uzávěrka podávání žádostí: 31.5.2021
Dotace je určena na realizaci:
• katalogu obnovitelných a druhotných surovin s parametry rozhodnými pro výpočet energetické náročnosti budov a identifikace těch, které splňují minimální požadavky energetické náročnosti budov,
• stanovení nákladů životního cyklu budov (LCC), environmentálních dopadů (LCA) a úspor energií v jednotlivých fázích životního cyklu,
• návrh způsobu zohlednění LCA a LCC do výpočtu energetické náročnosti budov.
Výzkum musí být prováděn ve vazbě na existující národní a EU strategie v oblasti stavebnictví, zvyšování energetické účinnosti a energetické náročnosti budov.
č. výzvy:  13/2021
č. výzvy:  2/2021
č. výzvy:  4/2021

Aktivity programu

 AktivitaTyp žadateleMaximální výše podporyUzávěrka podání žádosti
tis. Kč%
PODPROGRAM 1
1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2021 Společnost vlastněná 100% obcí, Městská část, Obec, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části 20005031.10.2020 (Výzva 2/2021)
1C Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC Kraj, Společnost vlastněná 100% obcí, Městská část, Školská právnická osoba, Obec, Organizační složka státu, Příspěvková organizace, Soc. a zdrav. zařízení 200050
1D Specifické a pilotní projekty Městská část, Obec, příspěvková organizace zřízená obcí či městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce či městské části 500050
PODPROGRAM 2
2A EKIS - Energetická konzultační a informační střediska 2021 Akciová společnost, Spolek, Společnost s ručením omezeným, Městská část, Nezisková organizace, Školská právnická osoba, Obec, Veřejná obchodní společnost, Obecně prospěšná společnosti, Veřejná výzkumná instituce, Podnikající fyzická osoba tuzemská, Zájmové sdružení, Zájmové sdružení právnických osob, a pod. 50010030.9.2020 (Výzva 1/2021)
2B SEMINÁŘE - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2021 Akciová společnost, Spolek, Komora, Společnost s ručením omezeným, Školská právnická osoba, Veřejná obchodní společnost, Obecně prospěšná společnosti, Veřejná výzkumná instituce, Podnikající fyzická osoba tuzemská, Příspěvková organizace, Zájmové sdružení právnických osob akce s vložným 6000,- Kč/hodina

akce bez vložného 12000,- Kč/hodina
viz výzva30.11.2020 (Výzva 4/2021)
2C Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2021 Akciová společnost, Spolek, Komora, Společnost s ručením omezeným, Školská právnická osoba, Veřejná obchodní společnost, Obecně prospěšná společnosti, Veřejná výzkumná instituce, Podnikající fyzická osoba tuzemská, Příspěvková organizace, Zájmové sdružení právnických osob 3007030.11.2020 (Výzva 05/2021)
2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2021 Kraj, Podnikatel, obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel, dobrovolné svazky obcí 5007030.9.2021 (Výzva 6/2021)
2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2022 Akciová společnost, Příspěvková organizace, Družstvo, Hlavní město Praha, Kraj, Společnost s ručením omezeným, Město, Statutární město, Městská část, Státní podnik, Městys, Svazek obcí, Veřejná obchodní společnost, Neziskové ústavní zdravotnické zařízení, Veřejná výzkumná instituce, Obec, Vysoká škola, Organizační složka státu, Školská právnická osoba, Podnikatel 5009031.8.2022 (Výzva EFEKT 1/2022)
2E Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2021 Kraj, Společnost vlastněná 100% obcí, Městská část, Státní podnik, Školská právnická osoba, Obec, Organizační složka státu, Podnikatel, Příspěvková organizace, veřejná nezisk. ústavní zdravotnická zařízení 3007030.9.2021 (Výzva 7/2021)
2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2021 Vlastníci bytových domů, Vlastníci objektů pro podnikatelské účely, Vlastníci objektů ve veřejném sektoru, Vlastníci rodinných domů, Oprávnění nájemci rodinných, bytových domů, objektů veřejného sektoru a podnikatelských objektů vlastníci/nájemci rodinných domů 30

vlastníc/nájemcii bytových domů 50

vlastníci/nájemci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci/nájemci objektů pro podnikatelské účely 200
70
2G_1 Zpracování místní energetické koncepce 2021 Obec, město, dobrovolný svazek obcí 4005030.6.2021 (Výzva 03/2021)
2G_2 Zpracování územní energetické koncepce 2021 Statutární město 4005030.9.2021 (Výzva 8/2021)
2H Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 2020 Kraj, Statutární město, Hlavní město Praha kraje, hl. m. Praha 200

statutární města 100
50
2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2020 Nezisková organizace, Veřejná výzkumná instituce, Zájmové sdružení právnických osob, Podnikatelské subjekty 500090
2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2021 podle znění výzvy 10009021.11.2021 (Výzva 13/2021)
12.9.2021 (Výzva 10/2021)
31.5.2021 (Výzva 11/2021)
31.5.2021 (Výzva 10/2021)