Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 2/2022 - avízo výzvy

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Komponenta 2.2.1 Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

Stav výzvy Připravena
Datum zveřejnění: 18.1.2022
Začátek podávání žádostí: Předpokládá se od 14.11.2022
Ukončení podávání žádostí: 31.12.2023
Celková alokace 2 600 000 000 Kč
Kontaktní osoba
uvedena v textu výzvy
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Jedná se pouze o avízo výzvy, přesné datum pro zahájení podávání žádostí bude upřesněno!!!

(naposledy aktualizováno 3.10. 2022)

Dotace je určena na komplexní podporu revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %.


a) Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy;
b) Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn;
c) Realizace systémů využívajících odpadní teplo;
d) Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
e) Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie;
f) Instalace solárně-termických kolektorů;
g) Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí např.:
- rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení,
- opatření zlepšující prostorovou akustiku,
- opatření zabraňující letnímu přehřívání,
- zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management,
- rekonstrukce předávacích stanic tepla.

Upozornění 1: Informace v dotační kalkulačce jsou pouze indikativní. Podpora bude poskytována formou dotace do výše 100 % celkových způsobilých výdajů s maximální hranicí způsobilých výdajů ve výši 16 500 Kč/GJ úspory neobnovitelné primární energie. 

Administrátorem výzvy je Státní fond životního prostředí ČR.


Ing. Martina Macourková
projektový manažer
Oddělení OZE v energetice
Odbor realizace velkých projektů
Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9,
140 00 Praha 4
E-mail: martina.macourkova@sfzp.cz


Ing. Tomáš Marek
projektový manažer
Oddělení veřejné energetiky I.
Odbor realizace velkých projektů
Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9,
140 00 Praha 4
E-mail: tomas.marek@sfzp.cz

 

 

Orientační dotační kalkulačka


%
max. uznatelných nákladů
max. výše podpory