Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 4/2024

ikona programu
Podpořeno

Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

Stav výzvy Příjem žádostí
Datum zveřejnění: 20.12.2023
Začátek podávání žádostí: 1.2.2024
Ukončení podávání žádostí: 31. 10. 2025 nebo do vyčerpání alokace
Celková alokace 2 300 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Ing. Regina Dulavová
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na komplexní podporu revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %.

a) Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy;
b) Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn;
c) Realizace systémů využívajících odpadní teplo;
d) Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
e) Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie;
f) Instalace solárně-termických kolektorů;
g) Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí např.:
- rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení,
- opatření zlepšující prostorovou akustiku,
- opatření zabraňující letnímu přehřívání,
- zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management,
- rekonstrukce předávacích stanic tepla.

Informace v dotační kalkulačce jsou pouze indikativní. Podpora bude poskytována formou dotace do výše 100 % celkových způsobilých výdajů s maximální hranicí způsobilých výdajů ve výši 20 500 Kč/GJ úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů

 

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory