Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.10.21 / dotaz č. 132320
Dobrý den,
vzhledem k blížící se povinnosti dálkového odečtu tepla bych se chtěla zeptat, zda existuje nějaké nezávislé srovnání typů těchto měřidel - těch, která se umisťují přímo na radiátory, a těch, která se umisťují na stupačky, - myšleno jejich výhody, nevýhody, limity, kdy je nelze použít, a podobně.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
bohužel, o žádném seznamu měřidel s dálkovým odečtem, s popisem jejich předností, nevýhod a jejich srovnání, nevím a nemám k dispozici. Ohledně podrobných technických informací, Vám doporučuji obrátit se na některou ze specializovaných společností zabývající se jejich výrobou, prodejem nebo instalací těchto měřidel.

Nicméně se v principu jedná o elektronické indikátory s rádiovým přenosem dat. Elektronické indikátory vytápění jsou určeny k přesnější spolehlivější registraci spotřeby, transparentnímu záznamu a k bezproblémovému odečtu. Elektronické indikátory vytápění nabízí veškeré výhody odečtu, mají individuálně programovatelné dny pro každé topné těleso, jsou tudíž přesnější. Velmi citlivý systém dvou snímačů měří současně dvě teploty: okamžitou teplotu radiátoru a okamžitou teplotu okolního prostoru. Tyto přístroje mají ochranu proti ovlivňování měření. Pokud dojde k nežádoucímu ovlivňování přístroje (např. jeho zakrytím), přepne se automaticky do jednočipového režimu a počítá s pevně zadanou teplotou místnosti, která je pro ovlivňovatele nevýhodný. Kromě toho rozlišují přístroje letní a zimní provoz. „Rádiovým“ způsobem odečtu je zajištěno především soukromí bydlících, kdy nejsou vázáni na konkrétní datum a čas odečítajícího pracovníka, nemusí se odstavovat nábytek a veškerá odečtená data jsou po odečtu automaticky přetažena do programu rozúčtování. Tudíž nemůže dojít k chybnému nebo nepřesnému odečtu a nemusí se pracně domlouvat případné náhradní termíny.

Elektronické indikátory jsou na trh dodávány jako:

Jednočidlové, které snímají pouze povrchovou teplotu otopného tělesa podobně jako odpařovací indikátory. Jejich nevýhodou je indikace dodávky tepla až od teploty otopného tělesa okolo 50°C – nepřesné měření v přechodném období podzim, jaro. Jednočidlový indikátor má nízké provozní náklady, životnost baterie je 10 i více let. Umožňuje automatický odečet naměřených hodnot na displeji v libovolný den v roce, uživatel má plnou kontrolu nad naměřenými hodnotami po celý rok.

Dvoučidlové, které snímají kromě povrchové teploty tělesa i teplotu okolí v místnosti. Lze tak porovnávat nerovnoměrné dimenzování otopných těles, k němuž může dojít při částečném zateplení obvodového pláště, při výměně oken, zasklení balkonů apod. Má vyšší pořizovací náklady, avšak nízké provoz, životnost baterie je 10 i více let. Umožňuje automatický odečet naměřených hodnot na displeji v libovolný den v roce. Nejnovější generace mají tzv. elektronickou plombu – elektronická ochrana přístroje proti možnostem ovlivnění mechanickým zásahem nebo demontáži.

Povinnost instalace nových měřidel s dálkovým odečtem vychází z evropské směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (EED). Ta přitom hovoří i o další změně, která se spotřebitelů v budoucnu dotkne. Nejpozději do 1.ledna 2027 je nutná výměna všech starých měřidel za nové s dálkovým odečtem.
Od 1.1.2022 platí povinnost instalovat nové indikátory, měřiče tepla a vodoměry na teplou vodu s dálkovým odečtem.
Od 1.ledna 2022 je také dána povinnost četnosti vyúčtování 12 x za rok , tj. měsíčně, bez ohledu na typu měřidel.
Schválený text novely:
V § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií se doplňují odstavce 10 až 12, které včetně poznámek pod čarou č. 28 a 29 znějí:
Požadavky podle odstavce 4 písm. e) nemusí být splněny v případě
• budov, kde je instalován sálavý systém vytápění s konstrukcí podlahového, stropního nebo stěnového vytápění a existují technické překážky k instalaci a vhodnému používání přístrojů registrujících dodávku tepelné energie nebo regulujících takový systém vytápění,
• budov, kde je instalováno ústřední vytápění ze zdroje tepelné energie s násypným kotlem na tuhá paliva, a to za podmínky, že není instalována regulace podle zvláštního právního předpisu,
• víceúčelových staveb, kde jednotlivé využívané prostory nejsou od sebe ani od společných prostor budovy uzavřeny pevnou stavební konstrukcí, která by pro potřeby vytápění jednotlivé prostory uživatelů vymezovala a tím omezovala dodávku tepelné energie pouze do vymezeného prostoru, nebo kde je v budově instalováno několik technických systémů budovy,
• budov, kdy ukazatel energetické náročnosti budovy celkové dodané energie nebo primární energie z neobnovitelných zdrojů energie je zařazen do klasifikační třídy mimořádně úsporná podle zvláštního právního předpisu.

Veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) §7 zákona č. 406/2000 Sb., instalovaná po účinnosti tohoto zákona musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor.

Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl instalován před datem účinnosti tohoto zákona a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie.

Prováděcí vyhláška č.194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů.