Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.6.23 / dotaz č. 162548
Chci se zeptat ohledně dotace na výměnu oken, mám velký dům, kde jsme měli stará kastlová okna, kterými dovnitř foukalo, potili se a nebylo možné je zavřít. Byli tam 55 let. Proto jsme nechali okna i dveře vyměnit za 300000Kč.
Nechal jsem vyměnit i plynový kotel a to mě čeká ještě kotel na tuhá paliva.
Bydlím v domě už pouze s maminkou které je 76 let, maminka je v důchodu, ale kvůli jejímu stáří nechala dům přepsat na mě. Mě je 54 let. Prosím vás máme nárok s maminkou na nějakou dotaci?
NZÚ LIGHT pro nízkopříjmové domácnosti / VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ
Oprávněným Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022
a zároveň:
– žadatel a VŠICHNI ČLENOVÉ JEHO DOMÁCNOSTI pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
RESUMÉ - pokud jako majitel nemovitosti nepobíráte důchod, zkuste zda nemáte nárok jako domácnost na PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
Dotace Nová zelená úsporám LIGHT je určena pro nízkopříjmové domácnosti pouze na opatření na obálce rodinného domu (zateplení, výměna oken a vchodových dveří) a na instalaci fototermického nebo fotovoltaického ohřevu teplé vody. Výměna starého plynového kotle zde není dotována.

KOTLÍKOVÁ DOTACE
Pro nízkopříjmové domácnosti, ale dotaci lze čerpat dle SFŽP pouze na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. JE TŘEBA však v RD DEFINOVAT HLAVNÍ ZDROJ VYTÁPĚNÍ

NZÚ od ZÁŘÍ 2023
Dotace na výměnu plynových kotlů za tepelné čerpadlo je definována ve zveřejněných Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY (platnost vyhlášením příslušné výzvy v ZÁŘÍ 2023). Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA
a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce rodinného domu s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny: plynových kotlů a topidel stáří min. 20 let za tepelné čerpadlo při splnění podmínky dle odstavce b).
b) Podpora na výměnu elektrického a plynového vytápění je poskytována pouze pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A.

VÝŠE PODPORY v podoblasti C.1
TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch...VYTÁPĚNÍ 60 000Kč / VYTÁPĚNÍ+OHŘEV VODY 80 000Kč
TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda...VYTÁPĚNÍ 80 000Kč / VYTÁPĚNÍ+OHŘEV VODY 100 000Kč
TC+FV Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV 140 000Kč
TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem...VYTÁPĚNÍ 120 000Kč / VYTÁPĚNÍ+OHŘEV VODY 140 000Kč